صفحه ۱۴۰

بنابر اقوی طواف او صحیح است.

(مسأله 395) اگر نجس بودن بدن یا لباس را می‎دانست ولی فراموش کرد و پس از طواف یا در بین آن یادش آمد، بنابر احتیاط طواف را اعاده نماید.

(مسأله 396) اگر در پاکی بدن یا لباس خود شک داشته باشد، پس اگر حالت گذشته آن نجاست بوده باید بنا گذارد بر نجاست آن، و آن را تطهیر نماید؛ و اگر حالت گذشته را نمی داند، یا می‎داند که پاک بوده می‎تواند بنابر طهارت گذارد و شستن آن لازم نیست.

(مسأله 397) اگر در بین طواف نجاستی بر بدن یا لباس عارض شود، طواف را از همانجا قطع کند و پس از شستن یا عوض کردن لباس از همانجا ادامه دهد؛ به شرط اینکه موالات عرفی "موالات عرفی" یعنی پی در پی بودن مجموعه عمل از نظر عرف، به گونه ای که فاصله مجموعه طواف پیش از شستن و پس از آن به نحوی نباشد که در عرف بگویند دو عمل است. به هم نخورد. و اگر موالات به هم می‎خورد، پس اگر بعد از شوط چهارم باشد طواف را از همانجا ادامه دهد و اعاده آن لازم نیست، هر چند خوب است؛ و اگر پیش از تمام شدن شوط چهارم باشد، پس از تمام کردن طواف بنابر احتیاط آن را از سر گیرد. همچنین است اگر نجاستی را ببیند و احتمال دهد که الان عارض شده باشد.

(مسأله 398) اگر در بین طواف نجاستی را بر بدن یا لباس ببیند و یقین کند از اول بوده است، طواف را از همانجا قطع کند و پس از شستن یا عوض کردن لباس، آن را تمام کند و نماز آن را نیز بخواند و بنابر احتیاط دوباره آن طواف را با نماز از سر گیرد؛ بخصوص اگر پیش از تمام شدن شوط چهارم باشد، یا شستن آن طول بکشد به گونه ای که موالات عرفی به هم بخورد.

ناوبری کتاب