صفحه ۱۳۹

این صورت باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و خودش باقی اعمال را بدون طهارت انجام دهد.

(مسأله 391) اگر زن با احرام عمره تمتع وارد مکه شد و با اینکه فرصت طواف و سایر اعمال را داشت عمدا و بدون عذر تأخیر انداخت تا اینکه حائض شد و وقت هم تنگ شده است، در این صورت بنابر احتیاط واجب نیت خود را به حج افراد برگرداند و احتیاطا احرام را نیز تجدید نماید، و پس از حج یک عمره مفرده بجا آورد. ولی با این حال کافی بودن حج او از حجة الاسلام محل اشکال است؛ پس در سال آینده نیز حج را اعاده نماید.

سوم از شرایط طواف "پاک بودن بدن و لباس" است از خون و سایر نجاسات.

(مسأله 392) بنابر احتیاط واجب از نجاساتی که در نماز بخشیده شده - مانند خون کمتر از درهم اندازه درهم تقریبا به اندازه بند انگشت شست افراد متعارف یا دو ریالی های سابق است. و نجاست لباسهای کوچکی که پوشاننده عورت نیستند، مثل جوراب و عرقچین - و حتی به دست کردن انگشتر نجس نیز اجتناب شود. ولی حمل اشیای متنجس در جیب و مانند آن مانعی ندارد؛ هر چند احتیاط خوب است.

(مسأله 393) اگر شستن خون زخم و دمل مشقت و حرج داشته باشد و تأخیر طواف هم میسر نیست، طواف با آن مانعی ندارد. ولی اگر تأخیر طواف ممکن است و وقت تنگ نیست، یا اینکه شستن آن مشقت ندارد و یا لباس را می‎تواند عوض نماید، در این موارد بنابر احتیاط واجب با آن طواف نکند.

(مسأله 394) اگر بعد از طواف یقین کند بدن یا لباس او در حال طواف نجس بوده است و سابقا آن را نمی دانسته،

ناوبری کتاب