صفحه ۱۳۶

مسائل آینده روشن خواهد شد.به مسأله «390» مراجعه شود.

(مسأله 383) کسی که از وضو یا غسل کامل معذور است، مانند کسی که وظیفه اش وضو یا غسل جبیره ای است، یا مسلوس و یا مبطون "مسلوس" کسی است که بدون اختیار از او ادرار خارج می‎شود. و "مبطون" کسی است که به اسهال شدید مبتلا شده و بدون اختیار از مخرج غائط او مدفوع خارج می‎شود.، باید به همان نحوی که برای نماز عمل می‎کرد برای هر یک از طواف و نماز طواف نیز عمل نماید و بنابر احتیاط برای مبطون نایب هم بگیرند تا برای او طواف کند.

و زن مستحاضه هر چند بنابر اقوی جایز است بدون غسل و وضو وارد مسجدالحرام شود، ولی او نیز باید برای هر یک از طواف و نماز آن مطابق آنچه برای نمازهای یومیه عمل می‎کرد عمل نماید.

(مسأله 384) کسی که از وضو یا غسل به طور کلی معذور است، پس اگر امید دارد که عذرش برطرف شود و بتواند طواف را با وضو یا غسل بجا آورد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند. و اگر امید ندارد یا امید او برطرف شده است باید برای طواف واجب و نماز آن تیمم کند؛ بدل از وضو یا غسل یا هر دو به ترتیبی که در نماز گفته شده است.

(مسأله 385) کسی که از تیمم نیز عذر دارد و امید هم ندارد که عذرش برطرف شود و به اصطلاح "فاقد الطهورین" است، پس جنب و حائض جایز نیست در مسجدالحرام وارد شوند؛ بلکه باید برای طواف نایب بگیرند. همچنین کسی که از وضو و تیمم معذور است باید نایب بگیرد؛ ولی بنابر احتیاط واجب خودش نیز بدون طهارت طواف و نماز آن را بجا آورد.

(مسأله 386) اگر بدل از غسل تیمم کرد و بعد حدث

ناوبری کتاب