صفحه ۱۳۴

(مسأله 375) اگر در بجا آوردن طواف یا سایر اعمال عمره و حج و عبادتهای دیگر ریا کند، یعنی برای نشان دادن و به رخ کشیدن و تحسین دیگران عمل را بجا آورد، علاوه بر اینکه عمل او باطل است در این کار معصیت خدا رانیز کرده است و باید توبه کند.

(مسأله 376) اگر در عملی که برای خدا بجا می‎آورد مخلص نباشد و رضای دیگری را نیز شرکت دهد عمل او باطل است.

(مسأله 377) اگر عمل را فقط برای خدا بجا آورد ولی پس از تمام شدن عمل آن را به رخ دیگران بکشد، عمل باطل نمی شود.

دوم از شرایط طواف "طهارت از حدث" است؛ پس طواف کننده باید پاک باشد، هم از حدث اکبر که موجب غسل است - مانند جنابت و حیض و نفاس و مس میت - و هم از حدث اصغر که موجب وضوست، یعنی باید با وضو باشد.

(مسأله 378) طهارت از حدث در طواف واجب شرط است؛ خواه طواف عمره باشد یا طواف حج یا طواف نساء؛ حتی در عمره و حج مستحبی نیز چون پس از احرام اتمام آنها واجب می‎شود طهارت در طواف آنها شرط است.

(مسأله 379) محدث "محدث" کسی است که حدث اکبر یا اصغر از او سرزده است. اگر طواف واجب بجا آورد باطل است؛ خواه از روی علم و عمد باشد یا از روی غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسأله. مانند نماز که اگر بی طهارت بجا آورده شود در هر حال باطل است و باید از سر گیرد.

(مسأله 380) طواف یعنی "گردش هفت شوط دور خانه کعبه" مستحب مؤکد است؛ و هر چه انسان بتواند به نیت خود یا به نیابت دیگران طواف کند خوب است. و در این قبیل طواف که

ناوبری کتاب