صفحه ۱۳۲

ندانستن محل طواف. و جاهل در حج علاوه بر اعاده حج باید یک شتر نیز کفاره بدهد؛ و بنابراحتیاط عالم به مسأله نیز این کفاره را بدهد. و ثبوت این کفاره در عمره مبنی بر احتیاط است.

و وقت فوت عمره تمتع وقتی است که اگر بخواهد آن را با باقی اعمال عمره بجا آورد از وقوف به عرفات که اولین رکن حج است باز می‎ماند. و وقت فوت آن در انواع حج تمام شدن ماه ذی حجه است. و وقت فوت آن در عمره مفرده محل اشکال است و باید به کتابهای مفصل مراجعه شود.

(مسأله 369) کسی که عمره تمتع را در اثر تأخیر طواف باطل کرده هرچند محتمل است احرامش نیز به این عمل باطل شده باشد، ولی بنابر احتیاط نیت خود را به حج افراد برگرداند و احتیاطا احرام را نیز تجدید نماید و پس از اتمام حج، یک عمره مفرده بجا آورد، و در سال بعد نیز عمره و حج تمتع را اعاده نماید. و حکم کفاره آن در مسأله پیش گفته شد.

(مسأله 370) اگر کسی طواف را فراموش کرد عمره و حج او باطل نیست؛ ولی هر وقت یادش آمد باید آن را با نماز آن بجا آورد؛ بلکه بنابر احتیاط واجب سعی صفا و مروه را نیز بجا آورد، هر چند آن را بجا آورده باشد. و اگر به وطن خود برگشته و می‎تواند به مکه برگردد باید برگردد؛ و قهرا اگر ماه احرام اول گذشته باشد باید با احرام جدید وارد مکه شود. و اگر برگشتن برای او مقدور نیست یا مشقت دارد باید به شخص مورد اطمینانی نیابت دهد تا طواف و نماز و سعی را به نیابت او به جا آورد.

و اگر در این مدت پس از توجه به ترک طواف نزدیکی کرده باید کفاره بدهد؛ و کفاره آن بنابر احتیاط واجب یک شتر است. همچنین است بنابر احتیاط اگر پیش از توجه نزدیکی کرده است.

ناوبری کتاب