صفحه ۱۳

آیین مقدس اسلام ما را به دینی هدایت کرده که جهانی است؛ و کتابی را به ما معرفی کرده که جاودانی است؛ و ما را پیرو پیامبری گردانیده که "رحمة للعالمین" است؛ و به سوی مرکزی دعوت کرده که محور اجتماع همگانی است.

موجودیت، استقلال، وحدت، حرکت و معنویت مسلمانان جهان به این مرکز وابسته است؛ و در سایه این مکان مقدس و این کعبه آمال، همسویی و مشارکت فعالانه و تبادل نظر در مسائل دینی به وجود خواهد آمد و نیازهای دینی و سیاسی ملتهای اسلامی طرح و چاره اندیشی خواهد شد.

خداوند حکیم در قرآن کریم به همه این مسائل در کلمه جامع: "قیاما للناس" اشاره می‎کند و می‎فرماید:

(جعل الله الکعبة البیت الحرام قیما للناس ) مائده (5): 97.: "خداوند، کعبه خانه محترم خود را وسیله قوام مردم قرار داده است."

و باز فرموده است:

(و أذن فی الناس بالحج یأتوک ... لیشهدوا منفع لهم ) حج (22): 27 و 28.:

"ای ابراهیم ! مردم را به حج بسیج کن تا بیایند... و منافع خویش را مشاهده نمایند."

و فرموده است:

(و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و أمنا) بقره (2): 125.: "به یاد آورید که ما

ناوبری کتاب