صفحه ۱۲۴

برداشتن سلاح

بیست و هفتم از محرمات احرام "برداشتن سلاح" است.

(مسأله 354) محرم جایز نیست سلاحهای جنگی مانند شمشیر، نیزه، تفنگ، کلت و امثال اینها را به دوش گیرد یاباخود حمل کند؛ بلکه بنابر احتیاط از داشتن سلاح با خود به طور کلی اجتناب نماید، مگر اینکه آن را در جایی پیچیده و مخفی نماید. و بنابر احتیاط از حمل وسائل دفاعی از قبیل زره و کلاه خود و سپر نیز اجتناب نماید.

(مسأله 355) جایز است محرم در حال ضرورت و ترس از دشمن یا دزد سلاح باخود حمل نماید.

(مسأله 356) اگر محرم بدون ضرورت با خود سلاح حمل نمود بنابر احتیاط کفاره آن ذبح یک گوسفند است.

جنگ کردن و کشتی گرفتن

بیست و هشتم از محرمات احرام بنابر احتیاط "جنگ کردن و کشتی گرفتن" است.

(مسأله 357) بنابر احتیاط جنگ کردن در حال احرام هر چند در غیر حرم باشد جایز نیست؛ و اگر دو محرم با یکدیگر جنگ کردند بنابر احتیاط هر کدام یک گوسفند ذبح نماید.

(مسأله 358) بنابر احتیاط محرم با کسی کشتی نگیرد؛ زیرا در معرض جراحت یا کنده شدن مو قرار می‎گیرد.

کندن و بریدن درخت و گیاه حرم

بیست و نهم از محرمات احرام "کندن و بریدن درخت و گیاه حرم" است.

(مسأله 359) کندن و بریدن و چیدن هر چه در حرم خدا روییده و می‎روید، درخت باشد یا گیاه، بر محرم و غیرمحرم، مرد باشد یا زن، حرام است؛ و در حقیقت این امر از محرمات حرم است. چنانکه صید حیوانات حرم نیز حرام است، حتی بر

ناوبری کتاب