صفحه ۱۲۲

را نکشد، هر چند خون بیرون نیاید؛ و اگر کشید بنابر احتیاط یک گوسفند ذبح نماید. و اگر دندان او را اذیت می‎کند و ناراحت است مانعی ندارد آن را بکشد؛ ولی بنابر احتیاط کفاره آن را بدهد. چنانکه کشیدن دندان دیگری نیز مانعی ندارد.

ناخن گرفتن

بیست و ششم از محرمات احرام "ناخن گرفتن" است.

(مسأله 343) گرفتن ناخن یا قسمتی از آن در حال احرام جایز نیست؛ خواه از دست باشد یا از پا، محرم مرد باشد یا زن، با قیچی بگیرد یا ناخنگیر یا چاقو؛ بلکه بنابر احتیاط واجب با سوهان آن را نساید و با دندان نیز آن را جدا نکند. مگر اینکه باقی ماندن ناخن موجب اذیت و ضرر باشد؛ مثل اینکه ناخن کنده شده باشد و ماندنش موجب ناراحتی شدید باشد؛ پس در این صورت جایز است آن را جدا کند و کفاره آن را بدهد.

(مسأله 344) اگر محرم دست یا پا و یا انگشت زیادی داشته باشد بنابر احتیاط واجب ناخن آنها را نیز نگیرد؛ و اگر گرفت کفاره آن را بدهد.

(مسأله 345) محرم اگر ناخن شخص دیگری را که محرم نیست بگیرد مانعی ندارد.

(مسأله 346) اگر محرم یک ناخن از دست یا پای خود بگیرد برای کفاره آن باید یک مد طعام صدقه بدهد. همچنین است تا ناخن نهم که برای هر ناخن باید یک مد طعام صدقه بدهد. و اگر همه ده ناخن دستها یا پاها را بگیرد، بدون اینکه بین آنها کفاره بدهد باید برای ده ناخن یک گوسفند ذبح کند.

(مسأله 347) اگر محرم همه ناخنهای دستها را در یک مجلس یا چند مجلس بگیرد و بعد در مجلس دیگر همه ناخنهای پاها را بگیرد، باید دو گوسفند ذبح کند؛ ولی اگر همه ناخنهای

ناوبری کتاب