صفحه ۱۲۱

(مسأله 335) در حرمت زایل کردن مو در حال احرام و در کفاره آن بین زن و مرد فرقی نیست.

بیرون آوردن خون از بدن خود

بیست و چهارم از محرمات احرام "بیرون آوردن خون از بدن خود" است.

(مسأله 336) مرد و زن در حال احرام جایز نیست به نحوی از انحاء خون از بدن خود بیرون نمایند؛ خواه به خاراندن بدن باشد یا به حجامت کردن یا رگ زدن یاخون گرفتن و یا به نحو دیگر.

(مسأله 337) اگر در حال احرام خون گرفتن یا حجامت کردن یارگ زدن ضرورت پیدا کند مانعی ندارد؛ همچنین است اگر باز کردن دمل یا خاراندن جرب مثلا ضرورت پیدا کند، هر چند موجب بیرون آمدن خون باشد.

(مسأله 338) مسواک کردن در حال احرام مانعی ندارد؛ ولی اگر می‎داند که موجب بیرون آمدن خون می‎شود بنابر احتیاط از آن اجتناب کند.

(مسأله 339) تزریق آمپول در حال احرام مانعی ندارد؛ ولی اگر موجب بیرون آمدن خون می‎شود باید از آن اجتناب کند، مگر اینکه ضرورت داشته باشد.

(مسأله 340) بنابر احتیاط کفاره بیرون آوردن خون از بدن ذبح یک گوسفند است.

(مسأله 341) محرم می‎تواند از بدن دیگری که محرم نیست خون خارج نماید؛ مثل اینکه او را حجامت کند یا از او خون بگیرد یا مثلا دندان او را بکند.

کندن دندان

بیست و پنجم از محرمات احرام بنابر احتیاط "کندن دندان" است.

(مسأله 342) بنابر احتیاط محرم در حال احرام دندان خود

ناوبری کتاب