صفحه ۱۱۶

اضطرار نیست؛ هر چند نسبت به حال اختیار بهتر بلکه احوط است که برای هر روز یک کفاره بدهد.

و اگر در بین آنها کفاره دهد و دوباره در همان احرام زیر سایه برود بنابر احتیاط واجب دوباره کفاره بدهد. و اگر عمل از روی فراموشی یا ندانستن مسأله واقع شده کفاره واجب نیست.

فسوق

بیستم از محرمات احرام "فسوق" است.

(مسأله 318) در قرآن کریم "فسوق" از محرمات احرام شمرده شده، و در اخبار وارده به دروغ و دشنام و فخر کردن تفسیر شده است. و ظاهرا مقصود در اینجا "فخر فروشی ناحق" است؛ بدین معنا که انسان فضیلتهایی را به دروغ به خود نسبت دهد و از طرف مقابل خود سلب نماید، و عیبهایی را از خود سلب و به طرف مقابل نسبت دهد.

و در حقیقت فخر فروشی شاخه ای از دروغ و دشنام است؛ و هرچند این سه موضوع همیشه حرام می‎باشند ولی معلوم می‎شود حرمت آنها در حال احرام شدیدتر است، خواه مرتکب آنها مرد باشد یا زن.

و خوب است شخص محرم خود را به طور کلی از همه بدیها حفظ کند و به عبادت و ذکر خدا مشغول نماید.

(مسأله 319) بنابر مشهور در فسوق کفاره نیست؛ بلکه باید استغفار کند و تلبیه را اعاده نماید. ولی بنابر احتیاط کفاره بدهد؛ و کفاره آن ذبح یک گاو است.

جدال

بیست ویکم از محرمات احرام "جدال" است.

(مسأله 320) جدال و ستیزه جویی که همراه قسم خوردن به کلمه: "لاوالله" یا "بلی والله" باشد در حال احرام حرام است؛

ناوبری کتاب