صفحه ۱۱۳

بپوشاند یا زیر آب فرو ببرد بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ و کفاره آن ذبح یک گوسفند است. و بنابر احتیاط برای پوشاندن بعض سر و همچنین پوشاندن به جهت اضطرار و ناچاری نیز کفاره بدهد؛ ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد کفاره ندارد؛ چنانکه در مسأله «299» گذشت.

(مسأله 302) مرد محرم اگر سر خود را با لباس دوخته بپوشاند، بنابر احتیاط واجب باید دو کفاره بدهد.

(مسأله 303) مرد محرم اگر سر خود را چند مرتبه بپوشاند، بنابر احتیاط برای هر کدام یک کفاره بدهد؛ بخصوص اگر سر خود را بپوشاند و کفاره دهد و بعد دوباره بپوشاند.

(مسأله 304) مرد محرم جایز است صورت خود را بپوشاند یا برای خواب صورت خود را روی زمین یا بالش بگذارد؛ ولی بنابر احتیاط یک مسکین را به دست خود اطعام کند.

پوشاندن صورت

هجدهم از محرمات احرام "پوشاندن صورت" بر زنها است.

(مسأله 305) جایز نیست زن در حال احرام صورت خود یا قسمتی از آن را با نقاب یا روبند یا پوشیه یا باد بزن یا مانند اینها بپوشاند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب صورت خود را با دوا یا حنا یا گل و مانند اینها نیز نپوشاند. ولی پوشاندن صورت به وسیله اعضای بدن خود مانند دستها مانعی ندارد.

(مسأله 306) بنابر احتیاط واجب زن در حال احرام صورت خود را با حوله و مانند آن خشک نکند.

(مسأله 307) زن در حال احرام می‎تواند صورت خود را برای خوابیدن روی زمین یا بالش بگذارد.

(مسأله 308) زن در حال احرام ناچار است سر خود را برای نماز بپوشاند و طبعا به عنوان مقدمه این کار لازم است

ناوبری کتاب