صفحه ۱۱۲

(مسأله 293) گوشها در اینجا حکم سر را دارند؛ پس مرد محرم نباید آنها را بپوشاند.

(مسأله 294) محرم جایز است سر خود را با اعضای بدن خود مانند دستها یا ذراع خود بپوشاند؛ هر چند احوط ترک است، مگر در مواقع ضرورت، مانند مسح سر یا خاراندن سر و مانند اینها.

(مسأله 295) محرم جایز است برای خواب سر خود را روی زمین یا بالش بگذارد.

(مسأله 296) برای محرم خوابیدن زیر پشه بند و مانند آن که بالای سر قرار می‎گیرند و سر را نمی پوشانند مانعی ندارد.

(مسأله 297) برای محرم گذاشتن بند مشگ آب بر سر مانعی ندارد.

(مسأله 298) برای محرم جایز است هنگام سر درد، دستمالی را به سر ببندد؛ ولی احتیاطا کفاره بدهد.

(مسأله 299) محرم اگر سر خود را هنگام خواب یا زمانی دیگر از روی غفلت و فراموشی یا ندانستن مسأله بپوشاند کفاره ندارد؛ ولی بنابر احتیاط لبیک بگوید و پس از توجه فورا سر خود را باز کند؛ و اگر باز نکرد و ادامه داد، بنابر احتیاط واجب کفاره بدهد.

(مسأله 300) محرم جایز نیست در آب فرو رود به طوری که سرش زیر آب برود؛ همچنین نباید سر خود را زیر آب کند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب سر خود را در مایع دیگر هم نکند، و بعض سر را نیز زیر آب یا مایع دیگر نکند. و بنابر احتیاط زن نیز در حال احرام سر یا بعض سر را زیر آب یا مایع دیگر نکند. ولی برای غسل یا شستشو اگر آب روی سر بریزند یا زیر دوش بروند مانعی ندارد؛ لکن زیر آبشاری که همه سر را فرو می‎گیرد نروند.

(مسأله 301) محرم اگر سر خود را از روی علم و عمد

ناوبری کتاب