صفحه ۱۱۱

پوشیدن جوراب و چکمه

شانزدهم از محرمات احرام "پوشیدن جوراب و چکمه" برای مردان است.

(مسأله 285) بر مرد محرم پوشیدن جوراب و چکمه، بلکه موزه و گیوه و هر چه تمام روی پا را بپوشاند حرام است؛ ولی برای زن در حال احرام مانعی ندارد.

(مسأله 286) اگر مرد محرم نعلین پیدا نکند و ناچار شود چکمه یا جوراب و مانند اینها را بپوشد، بنابر احتیاط واجب روی آنها را شکاف دهد؛ بلکه خوب است ساق آنها را نیز قطع کند.

(مسأله 287) اگر مرد محرم از روی علم و عمد چکمه و جوراب و امثال اینها را پوشید بنابر احتیاط یک گوسفند به عنوان کفاره ذبح نماید.

(مسأله 288) اگر مرد محرم زیر لحاف یا پتو بخوابد مانعی ندارد؛ هر چند روی پاهای او را بپوشاند.

(مسأله 289) در حال احرام پوشیدن نعلینی که بندهای عریض دارد ولی همه روی پاها را نمی گیرد مانعی ندارد؛ هر چند بهتر است نعلین با بندهای باریک انتخاب شود.

پوشیدن سر

هفدهم از محرمات احرام "پوشیدن سر" برای مردان است.

(مسأله 290) مرد محرم نباید در حال احرام تمام سر خود یا قسمتی از آن را با لباس یا پارچه بپوشاند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب با گل و حنا و دوا و پوشال و گذاشتن محمولات روی سر و مانند اینها نیز سر خود را نپوشاند.

(مسأله 291) مرد محرم اگر سرش را بشوید، نباید سر یا بعض آن را با حوله و دستمال خشک کند.

(مسأله 292) مرد محرم نباید در حال احرام کلاه گیس بر سر گذارد.

ناوبری کتاب