صفحه ۱۱۰

بیرون آوردن آن را به تأخیر بیندازد باید کفاره بدهد. و تفصیلی که در چگونگی بیرون آوردن لباس دوخته گفته شد، در صورتی که از روی علم و عمد هم آن را پوشیده باشد جاری است.

(مسأله 282) برای زنها جایز است در حال احرام هر اندازه لازم داشته باشند لباس دوخته بپوشند؛ با رعایت شرایطی که در لباس احرام معتبر است و پیش از این گفته شد؛ و کفاره نیز واجب نیست. ولی بنابر روایات معتبر زنها در حال احرام نهی شده اند از پوشیدن "قفازین" که به صورت یک جفت دستکش زنانه بوده و زنها برای رفع سرما به دست می‎کرده اند و بیشتر جنبه زینت داشته است؛ و بنابر احتیاط از پوشیدن هر نوع دستکش در حال احرام اجتناب نمایند.

دکمه گذاشتن و گره زدن جامه های احرام

پانزدهم از محرمات احرام "دکمه گذاشتن و گره زدن جامه های احرام" است.

(مسأله 283) مرد محرم نباید به جامه های خود دکمه بگذارد و دو طرف جامه را با دکمه به یکدیگر متصل کند. همچنین بنابر احتیاط واجب نباید لنگ خود را به گردن خود گره بزند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هیچ یک از جامه های احرام را به گردن خود و به یکدیگر گره نزند. همچنین دو طرف جامه را با سوزن و سنجاق و گره به یکدیگر متصل نکند؛ بلکه یک طرف لنگ را در طرف دیگر آن فرو کند.

و بعید نیست بتواند برای حفظ رداء از افتادن، دو طرف آن را با گذاشتن سنگ در آن و پیچیدن نخ به دور آن بدون گره به یکدیگر متصل کند؛ ولی یک طرف آن را روی طرف دیگر نیندازد.

(مسأله 284) دکمه گذاشتن و گره زدن جامه های احرام کفاره ندارد؛ هر چند اولی و احوط ذبح یک گوسفند است.

ناوبری کتاب