صفحه ۱۰۹

(مسأله 276) محرم جایز است شال ندوخته یا عمامه را دور کمر خود روی لنگ ببندد؛ ولی بنابر احتیاط آن را تا سینه خود بالا نبرد. بلکه خوب است به طور کلی از بستن شال و عمامه به دور کمر اجتناب نماید.

(مسأله 277) اگر محرم چند نوع لباس دوخته بپوشد - مانند پیراهن و قبا و شلوار - برای هر کدام باید یک کفاره بدهد. و اگر آنها را داخل یکدیگر کند و یکدفعه بپوشد باز هم بنابر احتیاط واجب برای هر کدام یک کفاره بدهد.

(مسأله 278) اگر محرم چند لباس دوخته از یک نوع بپوشد - مثلا چند پیراهن یا چند قبا بپوشد - چه در یک مجلس باشد یا در چند مجلس، بنابر احتیاط برای هر کدام یک کفاره بدهد.

(مسأله 279) اگر یک نوع لباس دوخته مانند پیراهن مثلا بپوشد و کفاره آن را بدهد و بعد پیراهن دیگر بپوشد یا آن پیراهن را در آورد و پس از دادن کفاره دوباره آن را بپوشد باید دوباره کفاره بدهد.

(مسأله 280) اگر از روی اضطرار و ناچاری چند نوع لباس دوخته بپوشد بنابر احتیاط واجب باید برای هر کدام یک کفاره بدهد؛ همچنین است بنابر احتیاط اگر چند لباس دوخته از یک نوع بپوشد.

(مسأله 281) اگر محرم لباس دوخته ای را از روی فراموشی یا ندانستن مسأله پوشیده است پس از توجه و علم باید فورا آن را در آورد. پس اگر آن را پیش از تلبیه پوشیده است می‎تواند آن را از طرف سر درآورد؛ و لازم نیست آن را از طرف پا درآورد. ولی اگر بعد از تلبیه و تحقق احرام پوشیده است، باید از طرف پا درآورد؛ و اگر یقه آن تنگ است باید آن را بشکافد یا پاره کند تا از طرف پا کنده شود. و در هر دو صورت اگر در بیرون آوردن آن کوتاهی نکند کفاره واجب نیست؛ و اگر عمدا کوتاهی کند و

ناوبری کتاب