صفحه ۱۰۸

پیراهنها و زیر پیراهنهایی که با چرخ یا با دست می‎بافند اجتناب کند؛ همچنین است پوششهایی که با پشم می‎مالند مانند کلیچه و نمدهایی که چوپانان می‎پوشند.

(مسأله 269) بنابر احتیاط مرد محرم از پوشیدن هر نوع لباس دوخته اجتناب نماید؛ هر چند کوچک باشد، مانند کمربند دوخته و شب کلاه.

(مسأله 270) اگر قمقمه آب مثلا در محفظه دوخته باشد یا وسائل سفر در ساک دوخته باشد بنابر احتیاط در حال احرام آنها را بر دوش نیندازد؛ ولی دست گرفتن آنها مانعی ندارد.

(مسأله 271) همیانی را که در آن پول خود را حفظ می‎کنند و به کمر می‎بندند برای محرم جایز است آن را به کمر خود ببندد؛ هر چند دوخته باشد، ولی بنابر احتیاط بدون گره باشد.

(مسأله 272) اگر محرم به فتق بند دوخته نیاز پیدا کند و ناچار شود آن را به خود ببندد جایز است آن را به خود ببندد؛ ولی بنابر احتیاط کفاره آن را بدهد.

(مسأله 273) اگر محرم به لباس دوخته احتیاج پیدا کند و ناچار شود آن را بپوشد جایز است آن را بپوشد؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید کفاره آن را بدهد.

(مسأله 274) کفاره پوشیدن لباس دوخته اگر از روی علم و عمد باشد، ذبح یک گوسفند است؛ همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر از روی اضطرار و ناچاری باشد؛ ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد کفاره واجب نیست.

(مسأله 275) جایز است محرم هنگام خوابیدن از لحاف یا روانداز دوخته استفاده کند و بدن خود را با آن بپوشاند؛ ولی سر خود را باید نپوشاند. و بنابر احتیاط در حال نشستن نیز لحاف یا پتو را به خود نپیچد.

ناوبری کتاب