صفحه ۱۰۷

نگاه کردن در آینه

سیزدهم از محرمات احرام "نگاه کردن در آینه" است.

(مسأله 262) نگاه کردن مرد و زن در حال احرام در آینه برای زینت جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط واجب برای غیر زینت هم در آینه نگاه نکنند، مگر اینکه به هیچ وجه صدق زینت نکند.

(مسأله 263) اگر عکس گرفتن از اشخاص یا منظره ها مستلزم نگاه در آینه باشد؛ بنابر احتیاط از آن اجتناب نمایند.

(مسأله 264) اگر در اطاقی که شخص محرم سکونت دارد آینه باشد و می‎داند که گاهی چشم او بی اختیار به آینه می‎افتد ظاهرا اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط آینه را بردارد یا چیزی روی آینه بیندازد.

(مسأله 265) نگاه کردن محرم به اجسام صاف و صیقل داده شده که عکس انسان در آنها پیداست و همچنین نگاه کردن در آب مانعی ندارد؛ مگر اینکه برای زینت باشد.

(مسأله 266) عینک زدن اگر زینت باشد در حال احرام حرام است؛ و اگر زینت نباشد مانعی ندارد.

(مسأله 267) در نگاه کردن در آینه کفاره ثابت نیست؛ هر چند اولی و احوط ذبح یک گوسفند است. و مستحب است پس از نگاه کردن در آینه لبیک بگوید.

پوشیدن لباس دوخته

چهاردهم از محرمات احرام "پوشیدن لباس دوخته" بر مردان است.

(مسأله 268) بر مرد محرم پوشیدن پیراهن و قبا و شلوار و زیر شلواری و جامه های آستین دار که معمولا دستها را در آستین آنها می‎کنند، و جامه های دکمه دار که معمولا دکمه های آنها را می‎اندازند حرام است؛ بلکه بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن هر جامه دوخته شده اجتناب نماید.

همچنین از پوشیدن لباسهایی که شبیه به دوخته است مانند

ناوبری کتاب