صفحه ۹۷

(جواب:) مأمومین اگر بتوانند باید او را آگاه کنند و الا باید خودشان نماز را فرادا تمام کنند و امام جماعت هم نماز را رها کند.

(سؤال) در رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت اگر مأموم به رکوع امام نرسد، ولی به سجده اول برسد حکم نماز او چگونه است ؟ اگر به سجده دوم برسد چطور؟ و آیا رسیدن به سجده؛ یعنی درک کردن قسمت اول آن ؟ و یا درک کردن قسمت آخر آن هم کافی است ؟

(جواب:) در رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت که مأموم از امام عقب است و باید حمد و سوره را بخواند چنانچه وقت دارد باید حمد و سوره را بخواند و با امام به رکوع برود و چنانچه می‎داند برای خواندن سوره، وقت ندارد فقط حمد را بخواند تا به رکوع امام برسد و چنانچه با خواندن حمد به رکوع امام نمی رسد و در سجده به امام می‎رسد - چه سجده اول باشد یا دوم، و چه اول آن باشد یا آخر آن - خود را به سجده امام برساند و نماز را با او تمام کند و احتیاطا نماز را دو مرتبه بخواند.

شرایط امام جماعت

(سؤال) این حقیر خوف آن دارم که اقتدا کردن به افراد عادلی که مواضع سیاسی آنها را قبول ندارم تقویت آنها و افکارشان باشد لذا به آنها اقتدا نمی کنم؛ لطفا مرا راهنمایی فرمایید؟

(جواب:) اگر واقعا موجب تقویت افکار غلط باشد جایز نیست.

(سؤال) لطفا بفرمایید ملاک تشخیص عدالت امام جماعت چیست ؟ آیا مواضع سیاسی در تشخیص عدالت نقش دارد؟ آیا صرف حسن ظاهر و معمم بودن در احراز عدالت کافی است ؟ اگر انسان وارد مسجدی شود و ببیند که نماز جماعت در آن برقرار است؛ آیا می‎تواند بدون شناختن امام به او اقتدا کند.

(جواب:) عدالت به این معناست که شخصی دارای ملکه و روحیه ترس از خدا باشد به گونه ای که واجبات الهی را انجام داده و از محرمات اجتناب می‎کند و باید انسان اطمینان و وثوق پیدا کند که امام جماعت این ملکه را واجد است و اگر از

ناوبری کتاب