صفحه ۹۶

(سؤال) در نمازهای مغرب و عشا مأموم از امام جماعت عقب تر است (در رکعت سوم یا چهارم امام) و مأموم باید حمد و سوره بخواند؛ آیا باید آهسته خوانده شود یا بلند بخواند؟

(جواب:) مأموم در جماعت باید قرائت را آهسته بخواند.

(سؤال) الف: نظر حضرت عالی در مورد تکرار نماز توسط امام یا مأموم؛ آیا فتواست یا احتیاط واجب ؟ ب: در صورت صحیح بودن نماز دوم امام جماعت مطابق فتوای مرجع تقلیدش؛ آیا اقتدا و شرکت مقلدین حضرت عالی در این جماعت صحیح است ؟

(جواب:) الف: بنابر احتیاط واجب است. ب: مقلدین باید به احتیاط عمل کرده، یا به فالاعلم رجوع کنند.

(سؤال) در نماز ظهر و عصر گفتن "الحمد لله رب العالمین" توسط مأموم پس از "بسم الله الرحمن الرحیم" سوره که توسط امام جماعت گفته می‎شود، آیا به نماز ضرر می‎زند؟

(جواب:) خلاف احتیاط است، مگر این که به قصد ذکر مطلق گفته شود.

(سؤال) در نماز جماعت که مأموم رکعت سوم یا چهارم را می‎خواند اگر بخواهد سه بار تسبیحات اربعه را بگوید به رکوع امام نمی رسد؛ آیا یک بار خواندن کافی است ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب باید سه مرتبه تسبیحات را بخواند و اگر به رکوع نرسیده به سجده برسد کافی است.

(سؤال) اگر امام جماعت نمازش شکسته باشد زمانی که امام جماعت می‎خواهد سلام دهد؛ آیا صحیح است که یکی از مأمومین صف اول کمی جلو برود و بقیه مأمومین دنباله نمازشان را به او اقتدا کنند؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) اگر امام جماعت در رکعت دوم نماز، تمام حمد و سوره را فراموش کند و هیچ سوره و آیه دیگری به ذهن او خطور نکند در این جا تکلیف امام و مأمومین چیست ؟

ناوبری کتاب