صفحه ۹۵

(سؤال) آیا در نماز جماعت اگر امام در تشهد آخر است، ولی مأموم در رکعت سوم است باید به حالت نیم خیز بنشیند یا می‎تواند بلند شود و اگر باید بنشیند آیا تا آخر سلام باید بنشیند یا تا آخر تشهد؟

(جواب:) بلی مأموم باید بنابر احتیاط تا آخر سلام امام، به حالت نیم خیز بنشیند و می‎تواند در آن حال ذکر تشهد را با امام بخواند، ولی سلام را نگوید.

(سؤال) شرکت در نماز جماعت در صورتی که حضور قلب در نماز نداشته باشیم و بعد از نماز احساس سبکی نکنیم افضل است یا به جا آوردن نماز به صورت فرادا در منزل با تمرکز و حضور قلب و احساس سبکی بعد از نماز؛ هرچند می‎دانیم از لحاظ ثواب، جماعت برتر است اما از لحاظ قرب به خدا کدام برتر است ؟

(جواب:) گرچه ممکن است در نماز فرادا حضور قلب بیشتری برای نمازگزار حاصل شود، ولی از روایاتی که درباره کثرت ثواب نماز جماعت وارد شده است، استفاده می‎شود که قرب حاصل از نماز جماعت نیز بیشتر است، زیرا کثرت ثواب با قرب زیاد، متلازمند و شایسته است نمازگزار به قدر امکان بین جماعت و حضور قلب و رفع و دفع پریشانی خاطر، جمع کند.

(سؤال) ماه مبارک رمضان گذشته امام جماعت نماز ظهر و عصر در دو مدرسه بودم، نماز اول را به نیت خودم و نماز دوم را به نیت نماز قضای پدرم خوانده ام. آیا خواندن یک ماه نماز قضای ظهر برای میت صحیح است ؟

(جواب:) اقتدا به نمازی که برای میت خوانده می‎شود محل اشکال است.

(سؤال) در نماز جماعت اگر فردی که توسط او به امام جماعت متصل می‎شویم زودتر از امام جماعت افعال نماز را انجام می‎دهد؛ آیا جماعت ما اشکال پیدا می‎کند؟

(جواب:) اگر احتمال می‎دهید عمل مذکور را سهوا انجام می‎دهد و یا فاصله شما با نفر بعدی به قدری نیست که مانع اتصال شود نماز جماعت شما اشکالی ندارد.

(سؤال) خواندن تشهد در جایی که وظیفه مأموم حالت تجافی [ نیم خیز] است (مثلا رکعت دوم امام و رکعت اول مأموم است) چه حکمی دارد؟

(جواب:) به قصد متابعت اشکال ندارد.

ناوبری کتاب