صفحه ۹۴

(جواب:) در صورتی که از کسی که شما را اجیر کرده است اذن جدید بگیرید تصرف شما مانعی ندارد.

(سؤال) اگر فردی نماز و روزه ای را اجاره کند و بعد از چند ماه یا چند سال پول آن را برگرداند و بگوید: نماز و روزه ها را انجام نداده ام، آیا ضامن است ؟

(جواب:) کسی که برای انجام نماز و روزه اجیر شده است بدون رضایت مستأجر نمی تواند اجاره را به هم بزند و در صورت رضایت او، چنانچه در اثر طولانی شدن زمان تأخیر، قیمت نماز و روزه استیجاری بیشتر شده است، بنابر احتیاط واجب باید با توجه به قیمت روز، با مستأجر مصالحه کند.

احکام جماعت

(سؤال) آیا منع از اقامه نماز جماعت برای امامی که در جای دیگر اقامه جماعت کرده فتواست یا مبنی بر احتیاط است و در صورت اول تکلیف نمازهای خوانده شده چیست ؟ و آیا برای کسی که اقامه دوم نماز را جایز می‎داند اعلام بر مأمومین لازم است ؟

(جواب:) اقامه نماز جماعت دوم محل اشکال بوده و احوط ترک آن است؛ مگر این که نماز امام جماعت، قضای یقینی (نه احتیاطی) از خودش باشد که در این صورت اقتدای به او جایز است و اما آگاه کردن مأمومین به موضوع، از سوی کسی که اقامه دوم را جایز می‎داند لازم نیست.

(سؤال) چنانچه صف اول، خانم ها باشند فاصله میان صف اول با امام جماعت چقدر است ؟ و آیا مانعی مانند پرده میان صف اول با امام جماعت مشکلی ایجاد می‎کند؟

(جواب:) مأموم چه مرد باشد یا زن بنابر احتیاط باید بین جای سجده او و جای پای امام جماعت یا صف جلو، بیشتر از یک گام معمولی فاصله نباشد و اگر امام مرد باشد و مأموم زن، فاصله شدن پرده و مانند آن اشکال ندارد، در صورتی که یک اجتماع محسوب شوند.

ناوبری کتاب