صفحه ۹۳

(سؤال) در نماز استیجاری در مورد خواندن مستحبات، آیا نماینده ورثه مستقلا می‎تواند در این مورد تصمیم بگیرد و بر اجیر شرط کند؟

(جواب:) اگر کسی که برای نماز اجیر می‎گیرد وکیل تام الاختیار ورثه باشد می‎تواند خود شرط کند و گرنه تابع شرط ورثه است.

(سؤال) اگر فردی در روز، بیش از اندازه نماز استیجاری بخواند به طوری که باعث سردرد شود؛ آیا نمازها صحیح است ؟

(جواب:) در فرض مذکور، نماز باطل نیست، ولی اگر ضرر شدید و قابل توجه محسوب گردد صحت نمازها مشکل است.

(سؤال) در صورتی که مکلف در کفاره مخیر بین روزه و اطعام باشد، اما توانایی جسمی برای گرفتن شصت روز روزه را ندارد و همچنین توانایی مالی اطعام فقیر را ندارد چنین مکلفی، آیا می‎تواند روزه استیجاری بگیرد؟

(جواب:) چون گرفتن روزه در فرض سؤال، به عنوان کفاره؛ واجب تعیینی نیست، بلکه واجب تخییری است، می‎تواند روزه استیجاری بگیرد.

(سؤال) در نماز استیجاری گفتن "سمع الله لمن حمده" و "بحول الله و قوته، اقوم و اقعد" و همچنین گفتن دو تکبیر در بین دو سجده، آیا متعارف است ؟

(جواب:) اذکار مذکور جزء مستحبات متعارف است.

(سؤال) در نماز استیجاری کدام یک از اذکار زیر متعارف است که گفتن آن لازم است ؟ الف: "اعوذ بالله..." اول نماز؛ ب: صلوات در رکوع؛ ج: گاه خواندن یک دعا در قنوت؛ د: برخی ذکرها بین اقامه و نماز؛ و: ذکر مستحبی در سجده آخر.

(جواب:) ذکر و یا دعا هرچند صلوات در قنوت ظاهرا متعارف است.

(سؤال) اگر وقت نماز استیجاری بگذرد، آیا تصرف در پول آن حرام است ؟

ناوبری کتاب