صفحه ۹۱

توجه به این که از پدر ارثیه ای نمانده تا برای قضای نماز و روزه هایش کسی را استیجار کنیم، لطفا تکلیف من و دیگر ورثه را بیان فرمایید.

(جواب:) در فرض سؤال نماز و روزه فوت شده از پدر شما بر عهده پسر بزرگ تر است و اگر او انجام ندهد به عهده دیگران نیست؛ گرچه اگر برای آن مرحوم استیجار کنید نسبت به پدر خدمت کرده و اجر اخروی دارید.

(سؤال) با توجه به این که قضای نمازهای پدر به عهده بزرگ ترین فرزند مرد است در صورتی که در زمان حیات پدر در مورد قضای نمازهایش به او تذکر دهند، اما وی به این تذکرات گوش ندهد، پس از مرگ پدر آیا از مال او می‎توان برای قضای نمازهایش کسی را اجیر کرد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، پسر بزرگ تر، بلکه بنابر احتیاط بزرگ ترین وارث مرد نمازهای او را به جا آورد یا برای انجام آنها از مال خود اجیر بگیرد، مگر این که میت از مال خود برای انجام آنها مالی را تعیین کرده باشد.

احکام نیابت

نایب گرفتن برای نماز و روزه

(سؤال) شخصی در ایام پیری، مریضی و ناتوانی متوجه می‎شود که ده سال نمازهایش باطل بوده است با توجه به این که کسی را ندارد که او را وصی خود قرار دهد تا پس از مرگ برای نمازهایش اجیر بگیرد؛ آیا می‎تواند در حال حیات برای این ده سال اجیر بگیرد؟

(جواب:) در حال حیات به هر نحو می‎تواند خودش قضای نمازها را انجام دهد و استیجار برای خود در زمان حیات جایز نیست، فقط در حج جایز است البته می‎تواند از پول مخمس خود نزد شخص امینی امانت گذارد تا او پس از وفات برای او استیجار کند.

(سؤال) این جانب برای خانم مرحومه ای جهت خواندن نمازهای او اجیر

ناوبری کتاب