صفحه ۸۹

سربازی شغل محسوب نمی شود خواهشمند است بفرماید حکم نماز و روزه این حقیر به چه صورت خواهد بود؟

(جواب:) نفس انجام خدمت سربازی یک نحو شغل محسوب است، اگر در مدت سربازی همه هفته ها سفر می‎کنید بگونه ای که هیچ گاه ده روز در یک جا اقامت ندارید، از سفر دوم به بعد حکم دائم السفر جاری است و نماز و روزه شما تمام است.

(سؤال) آیا نوافل ظهر و عصر برای مسافری که به مکه یا مدینه سفر کرده و اقامتش کمتر از ده روز است ساقط است یا این که اگر مایل باشد می‎تواند آنها را بخواند؟

(جواب:) مشروعیت نافله ظهر و عصر در سفر، حتی در مثل مکه مکرمه و مدینه منوره محل اشکال است و همچنین است نافله عشا، اما نافله صبح و مغرب در سفر مشروعیت دارد. البته خواندن نماز به قصد استحباب مطلق (نه به قصد نافله ظهر و عصر) مانعی ندارد.

(سؤال) من به طور متوسط در هفته یک بار از حد ترخص خارج می‎شوم، حکم نماز و روزه من چیست ؟

(جواب:) به مجرد خارج شدن از حد ترخص که حدود یک کیلومتر از محل سکونت خارج است انسان مسافر نشده و نماز و روزه او شکسته نمی شوند، ولی اگر همه هفته ها در حد سفر شرعی برای شغل و کاری خارج می‎شوید شما دائم السفر بوده و نماز و روزه شما شکسته نمی شوند.

قضای نماز

(سؤال) هرگاه وقت نماز فرا رسید و زن به کارهای روزمره خود مشغول شد و به خواندن نماز مبادرت نکرد و دوران قاعدگی او شروع شد؛ آیا قضای این نماز پس از پاک شدن بر او واجب است ؟

(جواب:) بلی، قضای این نمازها بر زن واجب می‎شود.

(سؤال) با توجه به این که تاریخ و تعداد نمازهای قضا شده را به طور دقیق می‎دانم؛ آیا می‎توانم هنگام خواندن نماز قضا از آخر شروع کنم؛ یعنی از آخرین نماز

ناوبری کتاب