صفحه ۸۵

خوانده شده باطل بوده است. لطفا تکلیف او را در مورد نمازهای خوانده شده و نمازهای بعدی بیان فرمایید؟

(جواب:) بنابر احتیاط به مقتضای علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز، ظهر را شکسته و عصر و نمازهای آینده را هم شکسته و هم تمام بخواند. هرچند ممکن است گفته شود: در مفروض سؤال، علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز ظهر و عصر منحل می‎شود، زیرا یقین دارد به بطلان عصر [ یا از آن جهت که خودش بنفسه مصداق علم اجمالی است و یا از آن جهت که شاید نماز ظهر باطل بوده، پس نماز عصر نیز باطل می‎باشد] بنابراین، قاعده فراغ در ظهر بدون معارض جاری است، پس حکم به صحت ظهر می‎شود و عصر را تماما اعاده کرده و نمازهای آینده را نیز تماما به جا می‎آورد.

(سؤال) در محل زندگی ما اروپا در خارج شهر، شهرک های کوچکی به فواصل یک تا 20 کیلومتر هستند که محل کار و تردد بنده بوده و برخی از این شهرک ها دارای تشکیلات اداری و شهرداری اند. آیا تردد به این شهرک ها موجب شکسته شدن نمازها نمی شود؟

(جواب:) اگر عرفا شهرک ها از محله های شهر مورد سکونت محسوب شده و همگی یک شهر حساب می‎شوند تردد در آنها بی اشکال است، مانند تردد در محله های تهران بزرگ و حکم سفر ندارد و اگر فرضا جدا محسوبند تردد در مسافت کمتر از چهار فرسخ شرعی - حدود 22/5 کیلومتر - نماز شکسته نمی شود.

(سؤال) در سفر حج ده روز در مکه قصد اقامت کردم و پس از آن به عرفات رفتم و مجددا به مکه باز گشتم، با توجه به این که پس از بازگشت به مکه کمتر از ده روز در مکه مانده ام تکلیف نمازم پس از بازگشت به مکه چیست ؟

(جواب:) بنابر احتیاط، در مورد مذکور هم شکسته و هم تمام بخوانید، هرچند بنابر اقوی وظیفه شما شکسته است، زیرا از عرفات قصد سفر به وطن را دارد.

(سؤال) همان گونه که مستحضرید: جلال آباد با نجف آباد مقدار کمی فاصله دارد، ما از جلال آباد به قصد قم حرکت کرده و به نجف آباد که رسیدیم نماز را تمام خواندیم، چون فاصله بین دو شهر بسیار کم است. آیا نماز ما صحیح بوده است ؟

ناوبری کتاب