صفحه ۸۴

(جواب:) فرزندان تا زمانی که با انتخاب خود زندگی مستقل پیدا نکرده اند و عملا تابع پدر و سرپرست خود می‎باشند در احکام وطن تابعند و اگر زندگی مستقل دارند از تابعیت خارج می‎گردند.

اعراض از وطن

(سؤال) در نماز مسافر مقصود از اعراض عملی چیست ؟ آیا مراد قطع علقه قلبی است یا این که مقصود ترک وطن است ؟

(جواب:) در وطن، نه سابقه ملاک است نه لاحقه، بلکه فعلیت ملاک است. همین که محل زندگی تغییر داده شده و در جایی غیر از وطن اصلی مثل اهالی آن محل مشغول زندگی است به طوری که تا کاری برایش پیش نیاید از آن جا خارج نمی شود حکم وطن پیدا می‎کند؛ و وطن اصلی را که رها کرده تا به آنجا بر نگردد و عرفا اقامتگاه فعلی او محسوب نشود، حکم وطن را ندارد.

قصد اقامت

(سؤال) وطن اصلی خودم شاهرود و محل زندگی خود و خانواده ام کرج است، با توجه به این که در شاهرود و کرج نمازم تمام است تکلیف فرزندان من چیست ؟

(جواب:) در مفروض سؤال که بچه ها سابقه اقامت در شاهرود را نداشته اند در آن جا مسافرند مگر این که قصد ده روز کنند، بلکه خود شما نیز اگر شاهرود فعلا اقامتگاهتان نیست و فقط برای دیدن خویشان گاهی به آن جا می‎روید نماز و روزه شما شکسته است.

(سؤال) مسافری وقتی به شهر قم رسید قصد اقامت ده روزه کرد و نماز ظهر را چهار رکعتی خواند؛ پس از نماز ظهر در حالی که می‎خواست نماز عصر را شروع کند با تصمیم هم سفران برای خروج از قم او هم تصمیم به مسافرت گرفت، اما چون قبل از نماز ظهر با قصد اقامت نماز ظهر را تمام خوانده بود (یعنی قصد اقامت او محقق شده بود) نماز عصر را تمام خواند. وی پس از نماز عصر یقین کرد که یکی از دو نمازهای

ناوبری کتاب