صفحه ۸۲

(جواب:) اگر اصل حکم، یعنی این که بر مسافر نماز قصر واجب است را می‎دانسته است باید نماز خود را قضا نماید.

(سؤال) آیا در سفرهای تلفیقی مقصد مسافر، انتهای سفر و جایی که کار دارد محسوب می‎شود یا اول شهر مقصد؟

(جواب:) مبدأ حساب مسافت، آخرین ساختمان های شهر یا روستای مبدأ است و منتهای مسافت، اول شهر یا روستای مقصد است و در این حکم فرقی بین بلاد کبیره و صغیره و نیز فرقی بین مسافت سفر امتدادی و تلفیقی نیست.

(سؤال) الف: آیا در تحقق قصد اقامه ده روز، نماز خواندن و روزه گرفتن دخالت دارد؟ یعنی چنانچه مثلا زنی می‎خواهد در جایی قصد اقامه 10 روز نماید و علم هم دارد که روز پنجم خون حیض می‎بیند، با این وجود می‎تواند قصد اقامه ده روز نماید؟ ب: چنانچه همین خانم از ابتدا قصد دارد که در 5 روز آخر که معفو از نماز و روزه هست به مادون مسافت شرعی و بیرون از محل قصد اقامه رفت و آمد داشته باشد، آیا قصد اقامه تحقق پیدا می‎کند یا حکم سایر افراد را دارد؟

(جواب:) الف: خواندن نماز چهار رکعتی و یا روزه گرفتن در تحقق قصد اقامه ده روز دخالتی ندارد. بله، خواندن یک نماز چهار رکعتی ادا در صورتی اثر دارد که کسی قصد ده روز ماندن در محلی داشته باشد و یک نماز چهار رکعتی ادا بخواند و بعد از آن در ادامه اقامه ده روز تردید پیدا کند و یا منصرف شود، در این صورت تا وقتی در محل اقامت می‎ماند لازم است نمازها را تمام بخواند. بنابراین در فرض سؤال اگر واقعا قصد ماندن ده روز را دارد هرچند می‎داند چند روز از خواندن نماز معذور است تا زمانی که می‎تواند نماز بخواند باید تمام بخواند. ب: در فرض سؤال که هنگام قصد اقامه قصد دارد به خارج از محل اقامت رفت و آمد داشته باشد هرچند مادون مسافت شرعی باشد قصد اقامه او محقق نمی شود.

ناوبری کتاب