صفحه ۸۱

می‎دهد سجده سهوهای سابق را صحیح انجام داده یا نه، قضای آنها لازم نیست و اگر یقین دارد باطل بوده اند آنها را صحیحا انجام دهد.

(سؤال) آیا گفتن تکبیر در ابتدای سجده سهو واجب است ؟

(جواب:) واجب نیست.

(سؤال) گفته شده: هر زیاده و نقیصه ای که در نماز رخ دهد موجب سجده سهو است. بفرمایید این زیاده و نقیصه به چه چیزی گفته می‎شود؟

(جواب:) به چیزهایی که رکن نماز، مثل تکبیرة الاحرام، رکوع و سجود در یک رکعت نباشند.

(سؤال) فردی در نماز چهار رکعتی قبل از رکوع رکعت سوم یقین می‎کند که یکی از سجود و تشهد مربوط به رکعت قبل را نخوانده است. آیا اول باید سجده و سپس تشهد را بخواند؟ و در این صورت آیا زیاد کردن عمدی جزء، صدق نمی کند؟

(جواب:) اول، سجده و به دنبال آن تشهد را به جا آورد و زیادی عمدی در این جا صادق نیست.

احکام مسافر

(سؤال) به نظر می‎رسد تشریع نماز مسافر در قرآن، آیه 101 از سوره نساء باشد، با این که از این آیه وجوب شکستن نماز مسافر فهمیده نمی شود، بلکه تخییر است؛ پس چرا فقها حکم وجوب از آن فهمیده اند؟

(جواب:) ادله وجوب شکسته خواندن نماز در سفر و نحوه استفاده آن از قرآن با توجه به تفسیر آن در روایات وارده، به تفصیل در کتب فقهی استدلالی و از جمله کتاب "البدر الزاهر" این جانب ذکر شده است.

(سؤال) اگر کسی در مسافرت، به جای نماز دو رکعتی، نماز چهار رکعتی بخواند و بعد از وقت متوجه شود که بجای دو رکعتی، چهار رکعتی خوانده؛ آیا آن نماز چهار رکعتی، مجزی و مکفی است یا باید قضا کند؟

ناوبری کتاب