صفحه ۸۰

می‎توان نماز را شکست ؟

(جواب:) هر خطر و ضرر جانی و مالی قابل توجه، مجوز شکستن نماز است و البته خطر ناموس از آنها بلکه از مهمترین خطرهاست و در چنین موردی نه تنها می‎توان، بلکه باید نماز را شکست و از ناموس دفاع کرد.

شکیات نماز

(سؤال) اگر فردی پس از نماز در صحت نماز شک کند و نماز دیگری با این نیت بخواند که اگر نماز قبلی باطل بوده این نماز ادای او باشد و اگر نماز قبلی صحیح بوده این نماز، نماز قضا باشد؛ آیا چنین نمازی صحیح است ؟

(جواب:) اشکال دارد.

(سؤال) اگر نمازگزار در حال خواندن حمد و سوره شک کند که در رکعت دوم است یا رکعت سوم، تکلیف چیست ؟

(جواب:) جزء شک های باطل است، زیرا شک بین دو و سه قبل از اتمام سجدتین مبطل است.

نماز احتیاط

(سؤال) در مواردی که نماز احتیاط واجب است خوانده شود؛ آیا این نماز احتیاط، متمم نماز است یا این که آن را واجب مستقل می‎دانید؟

(جواب:) نماز احتیاط متمم احتمالی نماز است؛ هرچند دارای تکبیرة الاحرام است.

سجده سهو

(سؤال) اگر پس از سجده سهو شک کند که یک سجده انجام داده یا دو سجده تکلیف چیست ؟ و اگر مدت ها به این شک اعتنا نکرده است؛ آیا نمازهای گذشته قضا دارد؟

(جواب:) ترک سجده سهو یا بطلان آن موجب بطلان نماز نیست و اگر احتمال

ناوبری کتاب