صفحه ۷۹

(جواب:) در رکعت سوم و چهارم انسان مخیر است بین حمد تنها و تسبیحات اربعه، پس در حال عمد هم می‎تواند سوره حمد را بخواند.

تعقیبات نماز

(سؤال) با توجه به سفارش جمعی از بزرگان، چون: شیخ صدوق به برخی دعاها به عنوان تعقیبات پس از نماز، به نظر حضرت عالی آیا بهتر از تسبیحات حضرت زهرا3 چه تعقیباتی سفارش شده است ؟

(جواب:) مستحب است تسبیحات حضرت زهرا3 را بعد از نماز و قبل از آن که از جای خود حرکت کند بگوید و بنابراین خواندن قرآن و دعاهای دیگر قبل از آن منافاتی با آن ندارد.

مبطلات نماز

(سؤال) فعل کثیر که مبطل نماز است چه معیاری دارد. آیا مثلا پاک کردن اشک چشم و یا آب بینی از مصادیق فعل کثیر است ؟

(جواب:) ملاک این است که در نظر عرف با صورت نماز منافات داشته باشد و مثال های مذکور اشکال ندارد.

(سؤال) در نماز راه رفتن تا چه حدی اشکال ندارد همین که برخی به مرور و یا یک مرتبه جای خود را عوض می‎کنند و احیانا هیأت نماز را به هم می‎زنند؛ آیا موجب بطلان نماز نمی شود؟

(جواب:) حرکت کم به گونه ای که انسان را از صورت نمازگزار خارج نسازد مانعی ندارد، ولی در حال حرکت از گفتن اذکار خودداری کنید.

موارد جواز شکستن نماز

(سؤال) در موارد مختلف می‎توان نماز را شکست، مثل خطر جانی، مالی، حضور طلبکار و... در صورتی که ناموس انسان در خطر باشد چطور؟ آیا آن جا هم

ناوبری کتاب