صفحه ۷۶

تشهد

(سؤال) گفتن "و عجل فرجهم" بعد از صلوات تشهد چه حکمی دارد؟

(جواب:) گفتن آن به قصد مطلق ذکر ظاهرا اشکال ندارد و در هر جای نماز، خواندن قرآن، ذکر و دعا بی اشکال است.

(سؤال) با توجه به نظر مساعد برخی عرفا، آیا شهادت بر ولایت امیر المؤمنین (ع) در تشهد نماز مشروع است.

(جواب:) خلاف احتیاط است.

سلام

(سؤال) بعد از سلام نماز، آیا باید سر را از قبله برگرداند و نماز بعد را آغاز کرد؟

(جواب:) خیر، سلام، انسان را از نماز خارج می‎کند.

(سؤال) در نماز واجب، پس از قضای تشهد یا سجده فراموش شده، آیا سلام هم لازم است ؟

(جواب:) در تشهد فراموش شده یا سجده فراموش شده تنها تشهد یا سجده را قضا کند و سلام لازم نیست، ولی پس از قضا، دو سجده سهو نیز انجام دهد.

ذکر

(سؤال) این که در رساله در مورد برخی از ذکرها فرموده اید: "آنها را به قصد رجا بیاورد" مقصود چیست ؟

(جواب:) منظور آن است که اذکاری را که دلیل معتبری بر استحباب آنها در خصوص قنوت، یا رکوع، یا سجود و یا موقعیت خاص دیگری وجود ندارد، می‎توان به امید ثواب و احتمال این که عندالله مستحب باشد انجام داد، ولی نمی توان آنها را به عنوان جزء قطعی نماز یا قصد استحباب خاص در این موقعیت خاص انجام داد.

ناوبری کتاب