صفحه ۷۴

(سؤال) گاهی انسان زیاد سرفه می‎کند به طوری که در قرائت نماز - موقع گفتن ذکر و از کثرت سرفه - از حالت آرام بودن خارج می‎شود، آیا ذکری را که در این حالت گفته باید دوباره به قصد قربت مطلقه بگوید یا تکرار لازم نیست ؟

(جواب:) اگر کلمات صحیحا و در حال آرامش ادا نشد باید به قصد قربت مطلقه تکرار شود.

(سؤال) در مسأله 919 توضیح المسائل می‎فرمایید: "مستحب بلکه احوط است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید و حتی الامکان ترک نشود و برای تکبیر دست ها را بلند کند". آیا این احتیاط واجب است یا مستحب ؟ و آیا این احتیاط شامل بلند کردن دست ها هنگام گفتن تکبیر هم می‎شود؟

(جواب:) احتیاط نسبت به اصل تکبیر ترک نشود و نسبت به بلند کردن دستها مستحب است.

(سؤال) آیا حضرت عالی تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه مرتبه فتوا می‎دهید، یا احتیاط می‎کنید که بتوانیم به "فالاعلم" رجوع کنیم.

(جواب:) این حکم در حقیقت فتواست و از موارد جواز رجوع به غیر نیست.

سجده

(سؤال) در سجده علاوه بر کف دست ها، آیا باید کف انگشت ها هم بر روی زمین باشد؟

(جواب:) علاوه بر کف دست، کف انگشت ها به صورت معمولی نیز باید بر روی زمین گذاشته شود.

(سؤال) اگر مکلف در حال سجده شک کند که سجده اول است یا دوم، تکلیفش چیست ؟

(جواب:) باید یک سجده دیگر انجام دهد تا نسبت به دو سجده یقین حاصل شود.

(سؤال) در هنگام سجده اگر ناگهان دوبار سرمان به مهر بخورد حکم چیست ؟

(جواب:) اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد روی

ناوبری کتاب