صفحه ۷۳

و در نمازهای واجب غیر از نماز جمعه که می‎تواند به سوره جمعه و منافقین عدول کند. احتیاطا سوره توحید را تمام کرده و بعد سوره مورد نظر را به قصد قربت مطلقه (یعنی به قصد قرائت قرآنی که در همه جا از جمله در نماز استحباب دارد) بخواند.

(سؤال) آیا در پایان قرائت می‎شود "صدق الله العلی العظیم" گفت ؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) در نماز واجب، آیا خواندن حمد و سوره از روی نوشته جایز است ؟

(جواب:) مانع ندارد.

(سؤال) آیا انسان می‎تواند دعا یا سوره ای را در نماز واجب یا مستحبی از روی کتاب بخواند و آیا می‎تواند در هنگام نماز خواندن خم شده قرآن یا کتاب دعا را از روی زمین بردارد و از رو بخواند؟

(جواب:) خواندن دعا یا قرآن در نماز از روی کتاب مانعی ندارد، ولی بنابر احتیاط کتاب را روی میز یا صندلی یا طاقچه بگذارد که نخواهد خم شود.

(سؤال) دختری هستم 24 ساله که برای خواندن نماز دچار مشکل شده ام و برای این که کلمات نماز را درست ادا کنم چندین مرتبه آنها را تکرار می‎کنم و نماز خواندن برایم یک معضل شده است، آیا می‎توانم به یک بار ادا کردن اکتفا کنم و خود را از این مهلکه نجات دهم.

(جواب:) چون دچار وسواس هستید نباید به شک های خود اعتنا کرده و به یک مرتبه ادا کردن الفاظ باید اکتفا کنید.

(سؤال) این جانب چند ماهی است که به خاطر کسالت، توان خواندن حمد و سوره را ندارم. آیا می‎توانم نمازم را بدون حمد و سوره بخوانم ؟

(جواب:) هرچند حمد و سوره و سایر اذکار از ارکان نماز نیست، ولی واجب است به هر نحو ممکن خوانده شوند؛ اما اگر منظور شما فراموش کردن بعضی کلمات و جملات حمد و سوره است می‎توانید به خاطر محذور مذکور، آن را به وسیله نوشته یا وسیله صوتی و یا کسی که آن را به شما تفهیم کند بخوانید و اگر مقصود شما ناتوانی به خاطر ضعف جسمی است به هر طور که می‎توانید ولو با فاصله، کلمات را ادا کنید.

ناوبری کتاب