صفحه ۷۲

4- گفتن "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" بعد از تکبیرة الاحرام.

5- گفتن "و تقبل شفاعته و ارفع درجته" بعد از صلوات در تشهد.

(جواب:) بنابر احتیاط در نماز ظهر و عصر فرادا "بسم الله" را آهسته بگوید. اما موارد 2 تا 5: گفتن همه اینها بی اشکال است.

(سؤال) آیا ادغام تنوین و نون ساکنه در یکی از حروف "یرملون" واجب است ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب ادغام تنوین و نون ساکنه در حروف یرملون ترک نشود.

(سؤال) اگر در رکعت سوم یا چهارم اشتباها شروع به خواندن سوره حمد کرد، آیا آن را ادامه دهد؟ آیا سجده سهو واجب می‎شود؟

(جواب:) اگر در رکعت سوم، سوره حمد را به نیت نماز به جا آورد کافی است هرچند قبلا قصد داشته است تسبیحات بخواند و نباید آن را رها کند، ولی اگر بدون قصد، حمد به زبانش بیاید، باید آن را از همان جا که متوجه شد رها کند و با قصد، تسبیحات اربعه و یا حمد را بخواند.

(سؤال) اگر شخصی فکر کرده که جمله "کذلک الله ربی" در رکعت دوم بعد از هر سوره ای مستحب است و در نماز بعد از سوره "انا انزلناه" نیز "کذلک الله ربی" می‎گفته است. آیا نمازش اشکال دارد و باید قضا کند؟

(جواب:) اگر جاهل قاصر باشد مشمول "لا تعاد" است و قضا ندارد، بلکه بعید نیست در مقصر هم جاری باشد.

(سؤال) اگر کسی هنگام نماز پس از قرائت حمد یکی از سوره های "توحید" یا "کافرون" را شروع کرد نمی تواند آن را رها کرده و سوره دیگری بخواند حال اگر در نمازی خاص باشیم که باید سوره ای مخصوص غیر از این دو سوره فوق را بخوانیم تکلیف چیست ؟ و اگر از روی فراموشی و حواس پرتی "بسم الله" را به نیت سوره توحید گفتیم. آیا نمی شود آن را رها کرد و سوره مخصوص را خواند؟

(جواب:) در نمازهای مستحبی مانعی ندارد، ولی سوره ای را که بعدا شروع می‎کند به قصد استحباب خاص آن نماز نخواند، بلکه به قصد قربت مطلقه بخواند

ناوبری کتاب