صفحه ۷۱

(سؤال) این جانب مدتی به اشتباه ذکر تکبیر را هنگام برخاستن از رکوع و سجده، یعنی در حال حرکت می‎گفتم، البته سعی می‎کردم که پس از رکوع و سجود آرامش بدن را رعایت کنم، تکلیف نمازهای خوانده شده چیست ؟

(جواب:) در صورت جهل و عدم توجه به مسأله، قضا لازم نیست و مشمول حدیث "لا تعاد" است.

قرائت

(سؤال) در مورد قرائت نماز در مسأله 840 می‎فرمایید: اگر در بین خواندن حمد و سوره و یا تسبیحات، بدن نمازگزار بی اختیار حرکت کند، احتیاط آن است که دوباره همان جمله را بگوید؛ اما در مسأله 912 می‎فرمایید به قصد قربت مطلقه بگوید. سؤال این است که آن جمله را دوباره بگوید بدون قید قصد قربت مطلقه، یا لازم است قصد قربت مطلقه کند. باز هم در صورتی که بی اختیار حرکت کند اگر شک کند که از حال آرام بودن بدن خارج شده یا نه تکلیفش چیست ؟

(جواب:) فرض مسأله در جایی است که در حال حرکت، ذکر گفته شود و الا نفس حرکت، موجب تکرار ذکر نیست و در هر حال به قصد قربت مطلقه بگوید؛ یعنی به قصد جزئیت نماز نباشد تا زیادی در نماز حساب شود.

(سؤال) اگر موقعی که ذکر واجب را می‎گویم بی اختیار یا از روی اشتباه، بدن حرکت کند اگر شک کنم که بدن از حال آرام بودن خارج شده یا نه، آیا لازم است که آن ذکر را دوباره بگویم ؟

(جواب:) اگر شک در اصل خارج شدن از آرامی باشد اصل عدم، جاری است و در عین حال، اعاده ذکر از باب احتیاط ضرر ندارد.

(سؤال) در نماز فرادا، کدام یک از این امور جایز نیست ؟

1- بلند خواندن "بسم الله" در نمازهای ظهر و عصر.

2- گفتن "الحمد لله رب العالمین" بعد از سوره حمد.

3- گفتن "کذلک الله ربی" بعد از سوره توحید.

ناوبری کتاب