صفحه ۶۹

(سؤال) در مورد پوشش بانوان در نماز، آیا چادر کافی است ؟ مثلا اگر بانویی با آستین کوتاه، اما زیر چادر یا روسری نماز بخواند در چنین حالتی وقتی به سجده می‎رود طبق نظر بعضی از فقها، گردن یا سینه او ساتر ندارد و زمین، ساتر آن خواهد بود، لطفا در این مورد و در مورد پوشیدن دامن بلند بدون شلوار، نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

(جواب:) برای پوشش از نامحرم، هر نحو پوششی که زن را از نگاه نامحرم حفظ می‎کند کافی است، ولی برای نماز بنابر احتیاط واجب پوشش بدن حتی از خود انسان لازم است و انداختن چادر روی سر، مثل رفتن زیر خیمه کوچک است و کافی نیست، بنابراین باید چادر را به دور خود بپیچید که بدن حتی از خود او پوشیده شود.

(سؤال) اگر شخصی بعد از چند روز بفهمد ساعتی که در دست دارد دارای طلاست نمازهای خوانده شده حکمش چیست ؟

(جواب:) در صورت جهل به موضوع یا جهل به حکم و در صورت قصور نه تقصیر، اعاده لازم نیست و گرنه احوط اعاده است.

(سؤال) الف: نماز خواندن با اجسام غصبی کوچکی، مانند عینک، قلم، ساعت، دفترچه و... که حکم پوشش واجب را ندارد، آیا اشکال دارد؟ ب: آیا نمازهایی که این طوری خوانده است باید قضا کند؟

(جواب:) الف: چون به حرکات صلاتی متحرک می‎شود محل اشکال است. ب: باید نمازها را قضا کند مگر این که علم به غصبیت آنها نداشته و خودش هم غاصب نباشد.

(سؤال) اگر موی گربه در بین لباس ناپدید شود، آیا نماز با این لباس صحیح است ؟

(جواب:) اشکال دارد و باید یقین کند لباسی که در آن نماز می‎خواند موی گربه در آن نیست.

(سؤال) آیا چانه زن جزء وجه است که پوشاندن آن هنگام نماز واجب نیست ؟

(جواب:) مقداری کمی که جزء صورت به حساب آید پوشیدن آن لازم نیست.

ناوبری کتاب