صفحه ۶۵

اوقات نماز

(سؤال) منظور از مغرب که در رساله شما آمده است غروب آفتاب است یا اذان مغرب و اگر منظور اذان مغرب است حکم نمازهایی که تا به حال بین غروب آفتاب و اذان مغرب خوانده ام چیست ؟ چون من گمان می‎کردم منظور اذان مغرب است.

(جواب:) مغرب شرعی حدود پانزده دقیقه بعد از غروب خورشید است که سرخی سمت مشرق به تدریج از بین رفته باشد و نماز ظهر و عصر تا مغرب ادا می‎باشند و وقت نماز مغرب بعد از مغرب است و اگر نماز مغرب را جلوتر خوانده اید باید قضا کنید.

(سؤال) در برخی از کتاب هایی که برای تعیین اوقات شرعی وجود دارد زمان اوقات شرعی، دارای اختلاف است خصوصا با اذانی که از رادیو و تلویزیون پخش می‎شود. وظیفه ما در قبال اوقات شرعی چیست ؟ و چگونه تشخیص داده شود؟

(جواب:) برای ادای نماز باید یقین به وارد شدن وقت حاصل شود و برای روزه تا یقین به طلوع فجر نشده امساک لازم نیست.

(سؤال) در برخی از مناطق کره خاکی، نواحی جغرافیایی وجود دارد که در بعضی روزهای سال، شاهد شبی به طول 23 ساعت و سپیده یک ساعته و نیز پس از 6 ماه دارای روز 23 ساعته و سپیده یک ساعته می‎باشیم، اوقات شرعی نماز در این مناطق را توضیح دهید.

(جواب:) در فرض اول که 23 ساعت شب و یک ساعت سپیده است هنگام سپیده نماز صبح خوانده می‎شود و بنابر احتیاط نسبت به نمازهای دیگر و همچنین روزهای ماه مبارک رمضان، طبق مناطق معتدل و یا مناطق استوا که روز و شب آنها دائما مساوی است عمل می‎شود، و احتیاطا نمازها و نیز روزه ها در مناطق دیگر قضا شود. و در فرض دوم که عکس فرض اول است نمازها و روزه ها در اوقات شرعی خود ادا می‎گردد و اگر نسبت به روزه ها عسر و حرج وجود دارد و نمی تواند بگیرد قضای آن در مناطق دیگر که عسر و حرج ندارد انجام گیرد.

ناوبری کتاب