صفحه ۵۸

نذر واجب شده یا نه؛ وضو و غسل واجب نیست هرچند در هر صورت وضو گرفتن مستحب است، مگر این که نذر کرده باشد آن امور را با وضو یا غسل انجام دهد که در این صورت باید طبق نذر خود عمل کند و اگر بخواهد کار دیگری غیر از نماز که نیاز به وضو دارد انجام دهد بنابر احتیاط واجب، وضوی دیگری بگیرد.

(سؤال) اگر بعد از غسل استحاضه و قبل از وضو و نماز، حدث اصغر سر زد؛ آیا غسل او باطل شده است ؟

(جواب:) مستحاضه متوسطه و کثیره - بنابر احتیاط - وضو را پیش از غسل انجام دهد.

(سؤال) اگر مستحاضه کثیره یا متوسطه برای نماز به وظیفه اش عمل کرده، اما پس از نماز اول، استحاضه او قلیله شده است، آیا برای نماز بعدی به خاطر خروج از حالت کثیره یا متوسطه به قلیله، غسل لازم است ؟

(جواب:) برای اولین نماز بعد از آن هم، طبق وظیفه حالت قبل عمل کند، ولی برای نمازهای بعد از آن به وظیفه مستحاضه قلیله عمل کند.

(سؤال) در روزه مستحاضه قلیله، در صورتی که جلوگیری از خروج خون ضرر نداشته باشد؛ آیا باید در مجرای خون مانعی بگذارد تا لکه نبیند و خون خارج نشود؟

(جواب:) اگر ضرر ندارد احتیاطا در طول مدت روزه، از بیرون آمدن لکه های خون جلوگیری کند.

(سؤال) اگر در ماه رمضان بعد از نماز مغرب و عشا، استحاضه متوسطه یا کثیره شود چه تکلیفی برای روزه فردا دارد؟ آیا کافی است که غسل، فقط بعد از اذان صبح و برای نماز صبح باشد؟

(جواب:) در فرض مذکور نیز احتیاطا برای جهت صحیحی، مثل نماز شب، قبل از اذان صبح غسل کند.

(سؤال) در استحاضه متوسطه در ماه رمضان، آیا باید برای نماز یا روزه، قبل از اذان صبح یا بعد از اذان صبح غسل کرد؟

(جواب:) مستحاضه متوسطه یا کثیره احتیاطا قبل از فجر برای جهت صحیحی

ناوبری کتاب