صفحه ۵۵

نگیرید، ولی بعدا قضای روزه ها را به جا آورید و اگر شما صاحب عادت عددیه فقط هستید؛ یعنی تعداد روزهای عادت شما ثابت است - مثلا هفت روز - ولی وقت هر بار متفاوت است - مثلا یک بار از اول ماه و بار دیگر از پنجم ماه - پس روزهایی که خون در آنها نشانه حیض را دارد و با عادت شما مساوی است را حیض و بقیه روزهایی که خون دیده اید، ولی نشانه حیض ندارد را استحاضه قرار دهید، اما در تمام صورت های گفته شده، اگر به لکه هایی که در آن یکی دو روز می‎بینید خون گفته نمی شود، بلکه فقط به صورت ترشحات زرد رنگ است در آن مدت شما حیض نبوده و باید نماز و روزه ها را انجام دهید.

(سؤال) کلاس اول دبیرستان بودم که متوجه شدم غسل هایی که از اول تکلیف (شروع حیض) تاکنون انجام داده ام همه باطل بوده است و یادم نیست که پس از ماه رمضان آن سال متوجه اشتباهم شده ام یا قبل از آن. با توجه به این که قبل از آگاهی به طریقه صحیح غسل، در اشتباه محض بوده ام و اصلا از تکلیف خود آگاه نبوده ام؛ تکلیف من نسبت به عبادات دوران جهل چیست و چه مدت از آن را باید قضا کنم ؟

(جواب:) چون بقای بر حیض عمدی نبوده اید روزه ها قضا ندارد، ولی نمازها را به مقداری که یقین دارید کمتر از آن نیست باید قضا کنید.

(سؤال) خانمی هستم که مدتی غسل های حیض را اشتباه انجام می‎دادم به این صورت که ابتدا سمت چپ را غسل می‎دادم و سپس سمت راست را. بفرمایید حکم نمازها و روزه هایی که در این مدت انجام داده ام چیست ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب غسل شما صحیح نبوده، ولی چون مبنی بر احتیاط است می‎توانید این احتیاط را به فالاعلم مراجعه بفرمایید.

(سؤال) قسمتی از یک آیه از سوره های قرآن که سجده واجب دارد در دعای کمیل آورده شده است. آیا زن حائض می‎تواند این بخش از دعا را بخواند؟

(جواب:) در مفروض سؤال، بنابر احتیاط واجب، زن حائض هیچ جزئی از آیه های سوره های سجده را نیز حتی به قصد دعا نخواند.

(سؤال) با توجه به این که برای زن حائض خواندن بیش از هفت آیه از قرآن

ناوبری کتاب