صفحه ۵۴

زرد رنگ و قهوه ای مشاهده می‎کند. آیا اینها دلیل عادت است ؟ و آیا نزدیکی با او در این ایام حرام است ؟

(جواب:) آنچه بعد از عادت و قبل از روز دهم خارج می‎شود اگر صفات حیض از قبیل رنگ و غیره در آن وجود دارد محکوم به حیضیت است و اگر زرد و قهوه ای باشد بنابر احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند؛ یعنی در مسجد نرود و نزدیکی نکند و در عین حال اعمال مستحاضه را انجام دهد.

(سؤال) با توجه به این که برخی شرایط اقلیمی و مصرف بعضی از غذاهای جدید ممکن است موجب ادامه پیدا کردن عادت ماهیانه خانم ها به طور طبیعی تا پنجاه سالگی یا بالاتر شود؛ احکام این گونه خانم ها برای یائسگی چگونه است ؟

(جواب:) اگر بعد از پنجاه سالگی خون واجد شرایط حیض باشد بنابر احتیاط تا شصت سالگی، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند؛ یعنی نماز را با اعمال مستحاضه انجام دهد و مثلا دست روی خط قرآن نگذارد و در مسجد نیز نرود.

(سؤال) من زن 30 ساله ای هستم که قبل از دوران قاعدگی کامل، یک تا سه روز لکه های زرد رنگ متمایل به قهوه ای می‎بینم. این لکه ها در حالی به تدریج متمایل به قهوه ای می‎شود که مقدار آن کم بوده و شبیه استحاضه قلیله است. اگر این مدت را جزء حیض حساب کنم مدت حیض ده روز می‎شود. سؤال این است که این مدت جزء حیض است و یا استحاضه حساب کنم و تکلیف نماز و روزه من در این مدت چیست ؟

(جواب:) در صورتی که شما صاحب عادت عددیه و وقتیه می‎باشید؛ یعنی در وقت معینی از ماه - مثلا اول ماه - به عدد مشخصی - مثلا هفت روز - خون می‎بینید یا صاحب عادت وقتیه فقط هستید؛ یعنی در وقت معینی از ماه - مثلا اول ماه - خون می‎بینید، ولی عادت عددیه ندارید؛ یعنی یک ماه - مثلا 5 روز - و ماه دیگر - مثلا 6 روز - خون می‎بینید در صورتی که لکه هایی که قبل از وقت حیض خود به مدت یک یا دو روز می‎بینید خون باشد، گرچه صفات و نشانه های خون حیض را نداشته باشد و در حیضیت طوری است که گفته می‎شود حیض شما جلو افتاده باید در آن مدت به احکامی که برای زن حائض گفته شده عمل کنید؛ یعنی نماز نخوانید و روزه هم

ناوبری کتاب