صفحه ۵۰۴

(جواب:) توزيع اقلام بهداشتي بين آنان مانعي ندارد، بلكه وظيفه مسؤولين و متصديان امور است كه علاوه بر سعي در معالجه معتادين و تشويق آنان بر ترك، با تمهيدات لازم از گسترش بيماري هاي مهلك جلوگيري كنند. البته بايد به نحوي عمل شود كه تسهيل بر ادامه عمل آنان محسوب نگردد.

(سؤال) كشت ترياك چه حكمي دارد؟ و آيا پول آن موجب استطاعت و متعلق خمس است ؟

(جواب:) ترياك داراي منافع مشترك بين حرام و حلال است و كشت آن براي منافع حلال مانعي ندارد و براي منفعت هاي حرام جايز نيست و اگر كشت آن براي منفعت هاي حلال باشد هم موجب استطاعت و هم متعلق خمس است.

(سؤال) حكم استعمال مواد مخدر، همچون ترياك و هروئين و نظاير اينها چيست ؟

(جواب:) استعمال مواد مخدر قوي و مضر نظير حشيش و هروئين حرام است، اما مثل ترياك، در صورتي كه مضر باشد جايز نيست، اما صرف استعمال بدون اعتياد، دليلي بر حرمت آن نداريم، به خصوص اگر در بعضي موارد غرض عقلايي در بين باشد. بلي در صورتي كه خوف اعتياد و زمينه ضرر رساندن آن در كار باشد، بنابر احتياط از استعمال آن، نيز اجتناب شود.

(سؤال) حكم استعمال دخانيات خصوصا سيگار چيست ؟

(جواب:) استعمال هر گونه دخانيات اگر ضرر قابل توجه داشته باشد جايز نيست.

ناوبری کتاب