صفحه ۴۹۵

یا اطلاع همسر متوفی جلسه ای برقرار و تقاضای بخشش شش میلیون تومان را کرده اند. شخص طلبکار چک مبلغ دو و نیم میلیون تومان را بخشیده و یک و نیم میلیون تومان آن را گرفته و باقی مانده دو میلیون تومان را یک برگه عندالمطالبه دریافت کرده و اکنون هفت سال است که دیگر برای وصول اقدامی انجام نداده است. یادآوری می‎شود که متوفی به حد کافی اموال برای پرداخت مطالبات افراد از خود دارد و فرزند یتیم و همسر متوفی و دیگر وراث نیز مستحق به اعانه و بذل و بخشش نیستند؛ آیا از نظر شرع مقدس ورثه مکلف به پرداخت کلیه مبلغ فوقند، یا باید هر چه دارنده چک عنایت کرده و بخشیده مفت دانسته و قبول کنند، یا از طریق دیگری باید عمل کنند؟

(جواب:) اگر مدیون بودن متوفی شرعا اثبات شود باید دین از اصل مال او برداشت شود، مگر این که طلبکار مقداری را گذشت کند که به مجرد ابراء دین ساقط می‎شود.

ناوبری کتاب