صفحه ۴۹

(جواب:) بر حسب مرسله "ابن ابی عمیر" که مشهور اصحاب آن را تلقی به قبول کرده اند غیر از غسل جنابت، بقیه غسل های واجب و مستحب مجزی از وضو نیستند و به نظر این جانب احتیاط واجب، عمل به آن است و در این جهت بین نماز واجب و مستحب تفاوتی نیست.

(سؤال) بنده مدتی غسل های واجب خود را بدین صورت انجام می‎دادم که ابتدا تمام طرف راست بدن و سپس تمام طرف چپ را غسل می‎دادم و چون این طور به من آموزش داده شده بود سر و گردن را جداگانه غسل نمی دادم. آیا غسل های من باطل است ؟ و در صورت باطل بودن تکلیف نمازها و روزه هایی که در این مدت انجام داده ام چگونه است ؟

(جواب:) در غسل، اول باید سر و گردن را با قصد سر و گردن غسل داد، بعد طرف راست و سپس طرف چپ و اگر انجام نشده نمازهایی که خوانده شده، باطل است و باید قضا کرد، ولی در روزه ها اگر از روی جهل بوده قضا واجب نیست.

(سؤال) فردی هنگام شستن اعضا برای غسل ترتیبی چنین نیت می‎کند: سر و گردن، سر و گردن و نیمه راست، سر و گردن و نیمه چپ. آیا این غسل صحیح است.

(جواب:) در فرض سؤال غسل صحیح است، ولی در شستن طرف راست و چپ شستن سر لازم نیست، اما احوط شستن گردن است.

(سؤال) اگر کسی در غسل کردن، آب زیاد مصرف می‎کند. آیا غسل او صحیح است ؟ و آیا در این مورد فتوای حضرت عالی عوض شده است ؟

(جواب:) اصل غسل صحیح است، ولی اسراف در ریختن آب اشکال دارد و در فتوای مزبور تغییری حاصل نشده است.

(سؤال) اگر پس از اتمام غسل، متوجه مانع در ناخن یا موی سمت چپ بدن خود شد و ناخن یا مو را چید، با توجه به این که اکنون (پس از غسل) موضوع برای غسل مجدد منتفی شده است - چون دیگر ناخن یا مویی وجود ندارد که به خاطر آن غسل را تجدید کند - آیا تجدید غسل لازم است ؟

(جواب:) در فرض مذکور ظاهرا شستن محل جدا شدن مو یا ناخن جدا شده، کافی است.

ناوبری کتاب