صفحه ۴۸۹

(جواب:) طبق نظر مشهور، دیه شکستگی هر کدام در صورتی که بدون عیب معالجه شود، هشتاد دینار است و روایات نیز در این مورد ابهام دارد، لذا باید احتیاطا مصالحه کنند.

(سؤال) اگر مضروب با خوردن یک ضربه - علاوه بر بریدگی - مقداری از بدن از سر گرفته تا گردن و شانه و بازویش سیاه شود؛ آیا ضارب یک دیه بدهکار است یا بیشتر؟

(جواب:) در فرض مذکور باید علاوه بر دیه بریدگی یا سیاه شدگی صورت، دیه بریدگی و سیاه شدگی بدن را نیز بپردازد و احتیاط این است که برای هر عضو دیه جداگانه بپردازد.

(سؤال) اگر کسی با یک زنجیر به بدن دیگری بزند و ده نقطه سیاه شود که جمعا مقدار سیاه شدگی دو سانتی متر مربع می‎شود و اگر با یک چوب به صورت وی بزند یک ناحیه از صورت به مساحت پنجاه سانتی متر مربع سیاه شود، در دو مورد فوق چه مبلغی دیه تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) در فرض اول، ظاهرا یک دیه است که مقدار آن نصف دیه سیاه شدگی صورت است و در فرض دوم با فرض این که بیش از مقدار سیلی است، احتیاطا علاوه بر دیه سیاه شدگی صورت، برای مقدار زاید، ارش نیز بپردازد.

(سؤال) در ایام کودکی یکی از هم شاگردی هایم به من حمله ور شد و با سیم برق بر صورت من زد که خون زیادی از چشم من جاری شد و علاوه بر این که از درس دور ماندم پول زیادی برای درمان آن خرج کردم، اما تاکنون چشم من بهبود نیافته، بلکه اخیرا چشم پزشکان از بهبودی آن قطع امید کردند. بفرمایید ضارب چه مقدار باید دیه بپردازد؟

(جواب:) در فرض سؤال، ضارب نصف دیه کامل؛ یعنی پنجاه شتر به شما بدهکار است و صغیر یا کبیر بودن در اصل دیه دخالت ندارد، ولی اگر ضارب صغیر بوده دیه به عهده عاقله است.

(سؤال) چنانچه با یک ضربه هر دو پلک و اطراف چشم سیاه شود؛ آیا یک دیه تعلق می‎گیرد یا بیشتر؟

(جواب:) در صورتی که از نظر مساحت در حدود ضربه سیلی و مانند آن باشد

ناوبری کتاب