صفحه ۴۸۸

قصاص اهل کتاب

(سؤال) لطفا نظر مبارک خود را در مورد قصاص اهل کتاب و برابری آن با قصاص مسلمانان بیان فرمایید؟

(جواب:) اگر غیر مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند، قصاص خواهد شد و بر حسب فتوای مشهور فقهای شیعه امامیه اگر مسلمان، غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود، ولی علاوه بر پرداخت دیه غیر مسلمان حاکم شرع می‎تواند او را تعزیر و محکوم به مجازات متناسب کند، ولی اگر مسلمان به قتل غیر مسلمان عادت دارد پس از پرداخت تفاوت دیه می‎توان او را قصاص کرد.

دیه اعضا و جراحت

(سؤال) اگر دیه مجموع صدمات وارده بر زن بیشتر از ثلث دیه کامل باشد، ولی دیه هر کدام از صدمات کمتر از ثلث دیه کامل باشد آیا دیه تنصیف می‎شود؟

(جواب:) در صورتی که با یک ضربه، جنایات مختلف صورت پذیرد به مقتضای صحیحه ابان،وسائل الشیعة، ج 29، ص 352، ابواب دیات الاعضاء، باب 44، ح 1. تنصیف می‎شود، ولی در صورتی که با ضربات متعدد باشد، جنایت ناشی از هر ضربه جداگانه ملاحظه می‎شود.

(سؤال) این که دیه صدمه وارده بر بدن زن که بیشتر از یک سوم دیه کامل باشد تنصیف می‎گردد مخصوص دیه است یا شامل ارش هم می‎شود؟

(جواب:) چنانچه مقدار ارش، به تناسب با اعضایی که دیه مقدره دارند محاسبه شود، تنصیف شده و به عبارت دیگر متناسب با دیه زن معین می‎شود؛ ولی چنانچه براساس مخارج درمان محاسبه شود، تنصیف نمی شود.

(سؤال) برای شکستگی استخوان های کف دست یا استخوان های مچ، ارش تعلق می‎گیرد یا دیه دارد؟

ناوبری کتاب