صفحه ۴۸۲

آمریت در قتل

(سؤال) فردی مرتکب قتل عمد شده و در تحقیقات، مشخص شده که با آمریت و دستور صریح شخص دیگری مرتکب قتل شده است. در صورتی که مباشر در حال استیصال و اکراه و اجبار، مرتکب قتل شده باشد حکم شرعی درباره دستور دهنده (آمر) چیست ؟

(جواب:) اگر مقتول مسلمان عاقلی باشد که به ناحق کشته شده است و آمر به قتل عاقل و بالغ باشد حکم او زندان ابد است، مگر این که عرفا مباشر قتل نسبت به آمر - همانند بچه و دیوانه - آلت و ابزار قتل محسوب شود و قتل عرفا به آمر مستند گردد که در این صورت اولیای مقتول می‎توانند با اجازه حاکم شرع آمر را قصاص کنند و در عین حال احتیاط در دماء بجاست.

قتل شبه عمد

(سؤال) مردی با همسرش مشاجره کرده و از آن جا که همسرش جلو ایشان قرار گرفته او را هل داده و اتفاقا سرش به دیوار می‎خورد و علی الظاهر بی هوش می‎شود شوهر به تصور این که زنش فوت کرده برای صحنه سازی که وانمود کند کسی او را به قتل رسانده سیمی را به گردن او می‎بندد. بعدا توسط پزشکی قانونی اعلام می‎شود که مرگ همسر ناشی از خفه شدن است. با توجه به این حقیقت که شوهر زمان بستن سیم یقین داشته که همسرش مرده است و در واقع بر جسد بی جان سیم را بسته است، آیا قتل مذکور عمد محسوب می‎شود یا شبه عمد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر احراز شود که زوج پس از ضربه زدن یقین به مرگ زن پیدا کرده و از اول قصد کشتن او را نداشته قتل مزبور شبه عمد است و گرنه حکم عمد را دارد.

ناوبری کتاب