صفحه ۴۸۰

(سؤال) آیا انتقال ارادی ویروس ایدز قتل عمد است ؟ چنانچه فردی با علم به بیماری خود و مسری بودن و کشنده بودن آن و با قصد و نیت انتقال آن ویروس، عملی انجام دهد که موجب سرایت بیماری گردد چه حکمی خواهد داشت ؟ و آیا بین عمد و غیر عمدی بودن آن تفاوت است ؟ و اگر اتفاقا ویروس در قربانی کارگر نیفتد و فرد بیمار شود، ولی فوت نکند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر مجنی علیه به بیماری شخص انتقال دهنده ویروس، علم نداشته باشد و انتقال دهنده آن با قصد کشتن او یا با علم به این که ویروس، کشنده اوست اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی علیه کشته شود، قتل عمدی بوده و مجوز قصاص است و در غیر این دو صورت، عمد نیست و احکام شبه عمد یا خطا مترتب است و در فروض مذکور در صورت کشته نشدن مجنی علیه انتقال دهنده ویروس ضامن خسارت های ناشی از عمل خود است.

(سؤال) اگر قاتل بعد از اقرار با شرایط آن، قبل از اجرای حکم، قتل را انکار کند، آیا حکم قصاص ساقط شده و به دیه مبدل می‎شود یا دیه هم ساقط است ؟

(جواب:) طبق ظاهر روایت "ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابه"الکافی، ج 7، ص 220، ح 6. پس از رجوع مقر از اقرار خود به قتل، حکم قصاص ساقط است و بر فرض که آن روایت (به لحاظ بعض قرائن از جمله ذکرش در باب حدود کتب روایتی و فقهی و تفسیر کلمه "القتل" که در آن روایت ذکر گردیده به "سبب القتل" توسط برخی از فقها) دارای اجمال باشد، باز لزوم احتیاط در دماء مقتضی سقوط قصاص است، ولی به هر صورت دیه که عدل قصاص است بنابر احتیاط ساقط نمی شود. "لایبطل دم امری مسلم".

(سؤال) فردی با تفنگ شکاری عمدا و از فاصله ای نزدیک به طرف دیگری شلیک کرده است و در اثر اصابت گلوله های متعدد به دست مجنی علیه، پزشکان ناگزیر دست وی را قطع کردند. فعلا مجنی علیه اصرار بر قصاص دارد. آیا قصاص باید با همان اسلحه باشد یا با اسلحه مشابه نیز می‎تواند قصاص صورت گیرد و اگر

ناوبری کتاب