صفحه ۴۸

(سؤال) اگر در یکی از اعضای وضو، مثل صورت زخمی سطحی ایجاد شود و در جای زخم، مقداری خون خشک شده باقی بماند به طوری که اگر آن را جدا کنیم دوباره از زخم خون می‎آید در این صورت برای وضو چه باید کرد؟

(جواب:) چنانچه تطهیر موضع وضو از خون، مشقت داشته باشد احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن کشیده و سپس دست را تطهیر کرده و روی زخم، پارچه یا پلاستیک پاکی بسته و روی آن نیز دست تر کشیده و تیمم هم بکند.

تیمم

(سؤال) با توجه به مسأله 576 توضیح المسائل، کسی که وظیفه اش تیمم است با تیمم چه کارهایی را می‎تواند انجام دهد؟ آیا مس کلمات قرآن کریم و یا ورود به مسجدالحرام و مسجدالنبی هم جایز است ؟

(جواب:) تیمم کسی که وظیفه اش تیمم است تا زمانی که عذر او باقی است (جز تیمم برای تنگی وقت) برای همه عباداتی که شرط صحت آن، وضو و غسل است کفایت می‎کند؛ مگر عباداتی که وقت آن موسع است و احتمال دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود. بنابراین برای نماز قضا و مانند آن، اگر احتمال بدهد بعدا بتواند با وضو و غسل انجام دهد، بنابر احتیاط باید صبر کند و نسبت به مس قرآن کریم و دخول مسجدالحرام و مسجدالنبی یا مکث در سایر مساجد در غیر مورد ضرورت احتیاط کند.

احکام غسل

(سؤال) آیا در غسل ترتیبی دست کشیدن لازم است، یا اگر زیر دوش، آب بدن را فراگیرد کافی است ؟

(جواب:) دست کشیدن لازم نیست، آنچه لازم است رسیدن آب غسل به همه بدن با نیت و قصد اجمالی است.

(سؤال) چرا با غیر غسل جنابت نمی شود نماز واجب خواند.

ناوبری کتاب