صفحه ۴۷۸

مسائل قصاص و دیات

قسامه

(سؤال) آیا صدماتی از قبیل سیاه شدن، تورم، دررفتگی مفاصل با قسامه قابل اثبات است یا خیر؟

(جواب:) ثبوت دلیل قسامه در جروح مطابق قول مشهور و مستفاد از صحیحه یونس وسائل الشیعة، ج 29، ص 159، ابواب دعوی القتل، باب 11، ح 2. است، ولی اطلاق صحیحه، نسبت به صدماتی از قبیل موارد مذکور در سؤال مشکل است.

(سؤال) در صورتی که در قسامه تعداد افراد به پنجاه نفر نرسد فتوا چیست ؟

(جواب:) هرچند در قسامه با نبودن پنجاه نفر - بنابر مشهور - پنجاه قسم بین افراد موجود تقسیم می‎شود، ولی اثبات این حکم از اخبار وارده در باب قسامه مشکل بوده و احوط ترک قصاص است و گذشت اولیای مقتول نزد خدای متعال محبوب و موجب اجر اخروی خواهد بود.

(سؤال) شخصی به قتل رسیده و قاضی پرونده مورد را "لوث" تشخیص داده و به اولیای دم اخطار کرده است تا پنجاه نفر از بستگان نسبی خود را برای اجرای مراسم "قسامه" در موعد مقرر در دادگاه حاضر کنند. با توجه به این که اولیای دم و خویشان آنها کمتر از پنجاه نفرند حکم مسأله را بیان فرمایید؟

(جواب:) در قسامه پس از تحقق "لوث"، یعنی امارات و نشانه هایی که موجب اتهام متهم به قتل است برای اثبات قتل عمد باید پنجاه مرد و در قتل شبه عمد و خطا، بیست و پنج مرد از کسانی که نسبت به مقتول شناخت دارند قسم یاد کنند و

ناوبری کتاب