صفحه ۴۷۳

عام ذکر شده و شامل محصن و غیر محصنند، ولی اشکالی ندارد که توسط روایات معتبر، آنها را تخصیص زد. همان گونه که بسیاری از احکام نماز، روزه، حج و سایر امور دینی به تفصیل در قرآن ذکر نشده است و از طریق روایات معتبر ائمه معصومین (ع) به دست می‎آید. البته اگر اجرای حکم رجم یا بعضی حدود دیگر در زمانی منشاء عوارض منفی در جامعه شود و مثلا موجب وهن مذهب و بدبینی مردم - هرچند در بعضی مناطق دنیا - به اصل مذهب گردد به عنوان ثانوی باید اجرای آن موقتا متوقف شود و همزمان فلسفه حدود و احکام الهی با زبان روز و منطق و استدلال تبیین گردد.

حد سرقت

(سؤال) آیا بعد از اجرای حد قطع انگشتان سارق می‎توان به وسیله وسایل و تجهیزات پزشکی انگشتان سارق را پیوند زد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، جواز پیوند دست سارق محل اشکال است. بلی اگر قطع دست به خاطر قصاص عضو باشد با رضایت طرفی که برای او قصاص شده جواز پیوند بعید نیست.

(سؤال) آیا اجرای مجازات اعدام توسط چوبه دار الزاما باید در ملا عام انجام گیرد؟

(جواب:) منوط به نوع جرم و صلاحدید حاکم صالح قضایی جامع الشرایط است.

احکام محارب

(سؤال) منظور از مهدورالدم کیست ؟ و در حال حاضر شرایط آن چیست ؟

(جواب:) مهدورالدم کسی است که خون او احترام نداشته و بدین لحاظ کشتن وی موجب قصاص و ثبوت دیه نیست. البته معنای مهدورالدم بودن این نیست که هر کسی حق تعرض نسبت به او را داشته باشد. قاتل، مهدورالدم است، ولی در عین حال قصاص او حق اولیای میت است و بنابر احتیاط باید به اجازه حاکم شرع

ناوبری کتاب